ScummVM
LastExpress Namespace Reference

This is the namespace of the LastExpress engine. More...

Classes

class  Abbot
 
class  Alexei
 
class  Alouan
 
class  Animation
 
class  AnimFrame
 
class  Anna
 
class  AppendableSound
 
class  August
 
class  Background
 
class  Beetle
 
class  Boutarel
 
class  Chapters
 
class  Clock
 
class  Cooks
 
class  Coudert
 
class  Cursor
 
class  Debugger
 
class  Drawable
 
class  Entities
 
class  Entity39
 
class  EventHandler
 
class  Fight
 
class  Fighter
 
class  FighterOpponentAnna
 
class  FighterOpponentIvo
 
class  FighterOpponentMilos
 
class  FighterOpponentSalko
 
class  FighterOpponentVesna
 
class  FighterPlayerAnna
 
class  FighterPlayerIvo
 
class  FighterPlayerMilos
 
class  FighterPlayerSalko
 
class  FighterPlayerVesna
 
class  Font
 
struct  FrameInfo
 
class  Francois
 
class  Functor1MemConst
 
class  Gendarmes
 
class  GraphicsManager
 
class  Hadija
 
class  HPFArchive
 
class  Icon
 
class  Inventory
 
class  Ivo
 
class  Kahina
 
class  Kronos
 
class  LastExpress_ADPCMStream
 
class  LastExpressEngine
 
class  LastExpressMetaEngine
 
class  Logic
 
class  Mahmud
 
class  Max
 
class  Menu
 
class  Mertens
 
class  Milos
 
class  MmeBoutarel
 
class  Objects
 
class  Opponent
 
class  Pascale
 
class  Rebecca
 
class  ResourceManager
 
class  Salko
 
class  SavegameStream
 
class  SaveLoad
 
struct  SavePoint
 
class  SavePoints
 
class  Scene
 
class  SceneHotspot
 
class  SceneLoader
 
class  SceneManager
 
class  Sequence
 
class  SequenceFrame
 
class  SimpleSound
 
class  Sophie
 
class  SoundEntry
 
class  SoundManager
 
class  SoundQueue
 
class  State
 
class  StreamedSound
 
class  Subtitle
 
class  SubtitleEntry
 
class  SubtitleManager
 
class  Tables
 
class  Tatiana
 
class  Train
 
class  TrainLine
 
class  Vassili
 
class  Verges
 
class  Vesna
 
class  Waiter1
 
class  Waiter2
 
class  Yasmin
 

Typedefs

typedef Common::Functor1< const SavePoint &, void > Callback
 
typedef unsigned char Position
 

Enumerations

enum  FrameSubType { kFrameTypeNone = 0, kFrameType1 = 1, kFrameType2 = 2, kFrameType3 = 3 }
 
enum  {
  kLastExpressDebugGraphics = 1 << 0, kLastExpressDebugResource = 1 << 1, kLastExpressDebugCursor = 1 << 2, kLastExpressDebugSound = 1 << 3,
  kLastExpressDebugSubtitle = 1 << 4, kLastExpressDebugSavegame = 1 << 5, kLastExpressDebugLogic = 1 << 6, kLastExpressDebugScenes = 1 << 7,
  kLastExpressDebugUnknown = 1 << 8
}
 
enum  StartMenuButtons {
  kButtonVolumeDownPushed, kButtonVolumeDown, kButtonVolume, kButtonVolumeUp,
  kButtonVolumeUpPushed, kButtonBrightnessDownPushed, kButtonBrightnessDown, kButtonBrightness,
  kButtonBrightnessUp, kButtonBrightnessUpPushed, kButtonQuit, kButtonQuitPushed
}
 
enum  StartMenuEggButtons {
  kButtonShield, kButtonRewind, kButtonRewindPushed, kButtonForward,
  kButtonForwardPushed, kButtonCredits, kButtonCreditsPushed, kButtonContinue
}
 
enum  StartMenuTooltips {
  kTooltipInsertCd1, kTooltipInsertCd2, kTooltipInsertCd3, kTooltipContinueGame,
  kTooltipReplayGame, kTooltipContinueRewoundGame, kTooltipViewGameEnding, kTooltipStartAnotherGame,
  kTooltipVolumeUp, kTooltipVolumeDown, kTooltipBrightnessUp, kTooltipBrightnessDown,
  kTooltipQuit, kTooltipRewindParis, kTooltipForwardStrasbourg, kTooltipRewindStrasbourg,
  kTooltipRewindMunich, kTooltipForwardMunich, kTooltipForwardVienna, kTooltipRewindVienna,
  kTooltipRewindBudapest, kTooltipForwardBudapest, kTooltipForwardBelgrade, kTooltipRewindBelgrade,
  kTooltipForwardConstantinople, kTooltipSwitchBlueGame, kTooltipSwitchRedGame, kTooltipSwitchGoldGame,
  kTooltipSwitchGreenGame, kTooltipSwitchTealGame, kTooltipSwitchPurpleGame, kTooltipPlayNewGame,
  kTooltipCredits, kTooltipFastForward, kTooltipRewind
}
 
enum  SoundTag {
  kSoundTagNone = 0, kSoundTagAmbient = 1, kSoundTagOldAmbient = 2, kSoundTagWalla = 3,
  kSoundTagOldWalla = 4, kSoundTagConcert = 5, kSoundTagLink = 7, kSoundTagOldLink = 8,
  kSoundTagNIS = 9, kSoundTagOldNIS = 10, kSoundTagIntro = 11, kSoundTagMenu = 13,
  kSoundTagOldMenu = 14, kSoundTagCredits = 15, kSoundTagFirstNormal = 16
}
 
enum  SoundFlag {
  kVolumeNone = 0x0, kVolume1 = 0x1, kVolume2 = 0x2, kVolume3 = 0x3,
  kVolume4 = 0x4, kVolume5 = 0x5, kVolume6 = 0x6, kVolume7 = 0x7,
  kVolume8 = 0x8, kVolume9 = 0x9, kVolume10 = 0xA, kVolume11 = 0xB,
  kVolume12 = 0xC, kVolume13 = 0xD, kVolume14 = 0xE, kVolume15 = 0xF,
  kSoundVolumeMask = 0x1F, kSoundFlagPlayRequested = 0x20, kSoundFlagPlaying = 0x40, kSoundFlagMuteRequested = 0x80,
  kSoundFlagMuteProcessed = 0x100, kSoundFlagMute = kSoundFlagMuteRequested | kSoundFlagMuteProcessed, kSoundFlagCloseRequested = 0x200, kSoundFlagClosed = 0x400,
  kSoundFlagCloseOnDataEnd = 0x800, kSoundFlagLooped = 0x1000, kSoundFlagCyclicBuffer = 0x2000, kSoundFlagHasUnreadData = 0x4000,
  kSoundFlagDelayedActivate = 0x8000, kSoundFlagHasLinkAfter = 0x10000, kSoundFlagHasSubtitles = 0x20000, kSoundFlagPaused = 0x40000,
  kSoundFlagFixedVolume = 0x80000, kSoundFlagVolumeChanging = 0x100000, kSoundFlagHeaderProcessed = 0x200000, kSoundFlagPauseRequested = 0x400000,
  kSoundFlagDecodeStall = 0x800000, kSoundTypeNormal = 0x0000000, kSoundTypeAmbient = 0x1000000, kSoundTypeConcert = 0x2000000,
  kSoundTypeMenu = 0x3000000, kSoundTypeLink = 0x4000000, kSoundTypeIntro = 0x5000000, kSoundTypeWalla = 0x6000000,
  kSoundTypeNIS = 0x7000000, kSoundTypeMask = 0x7000000, kSoundFlagKeepAfterFinish = 0x8000000, kSoundFlagDecodeError = 0x20000000,
  kSoundFlagFading = 0x40000000, kSoundFlagUnmuteRequested = 0x80000000
}
 
enum  AmbientSoundState { kAmbientSoundEnabled = 1, kAmbientSoundSteam = 2 }
 
enum  TimeValue {
  kTimeNone = 0, kTime5933 = 5933, kTimeCityParis = 1037700, kTime1039500 = 1039500,
  kTimeStartGame = 1061100, kTimeChapter1 = 1062000, kTime1071000 = 1071000, kTimeParisEpernay = 1075500,
  kTime1080000 = 1080000, kTime1084500 = 1084500, kTime1089000 = 1089000, kTime1093500 = 1093500,
  kTime1094400 = 1094400, kTime1096200 = 1096200, kTime1098000 = 1098000, kTime1102500 = 1102500,
  kTime1107000 = 1107000, kTime1111500 = 1111500, kTime1120500 = 1120500, kTime1125000 = 1125000,
  kTime1134000 = 1134000, kTime1138500 = 1138500, kTime1143000 = 1143000, kTimeEnterEpernay = 1147500,
  kTimeCityEpernay = 1148400, kTimeExitEpernay = 1150200, kTime1156500 = 1156500, kTime1161000 = 1161000,
  kTime1162800 = 1162800, kTime1165500 = 1165500, kTime1167300 = 1167300, kTimeEnterChalons = 1170000,
  kTimeCityChalons = 1170900, kTimeExitChalons = 1173600, kTime1174500 = 1174500, kTime1179000 = 1179000,
  kTime1183500 = 1183500, kTime1184400 = 1184400, kTime1188000 = 1188000, kTime1189800 = 1189800,
  kTime1192500 = 1192500, kTime1197000 = 1197000, kTime1201500 = 1201500, kTime1206000 = 1206000,
  kTime1215000 = 1215000, kTime1224000 = 1224000, kTime1225800 = 1225800, kTimeCityBarLeDuc = 1228500,
  kTimeExitBarLeDuc = 1231200, kTime1233000 = 1233000, kTime1242000 = 1242000, kTime1260000 = 1260000,
  kTimeCityNancy = 1303200, kTimeExitNancy = 1307700, kTime1323000 = 1323000, kTimeCityLuneville = 1335600,
  kTimeExitLuneville = 1338300, kTimeCityAvricourt = 1359900, kTimeExitAvricourt = 1363500, kTimeCityDeutschAvricourt = 1367100,
  kTimeExitDeutschAvricourt = 1370700, kTime1386000 = 1386000, kTimeBedTime = 1404000, kTime1417500 = 1417500,
  kTimeEnterStrasbourg = 1424700, kTime1449000 = 1449000, kTime1458000 = 1458000, kTime1485000 = 1485000,
  kTime1489500 = 1489500, kTimeCityStrasbourg = 1490400, kTime1492200 = 1492200, kTimeExitStrasbourg = 1493100,
  kTimeChapter1End = 1494000, kTime1503000 = 1503000, kTime1512000 = 1512000, kTimeCityBadenOos = 1539000,
  kTimeExitBadenOos = 1541700, kTimeCityKarlsruhe = 1563300, kTimeCityStuttgart = 1656000, kTimeChapter1End2 = 1647000,
  kTimeChapter1End3 = 1674000, kTimeCityGeislingen = 1713600, kTime1714500 = 1714500, kTimeCityUlm = 1739700,
  kTimeChapter2 = 1750500, kTime1759500 = 1759500, kTime1755000 = 1755000, kTime1764000 = 1764000,
  kTime1768500 = 1768500, kTime1773000 = 1773000, kTime1777500 = 1777500, kTime1782000 = 1782000,
  kTime1786500 = 1786500, kTime1791000 = 1791000, kTime1800000 = 1800000, kTime1801800 = 1801800,
  kTime1806300 = 1806300, kTime1809000 = 1809000, kTimeCityAugsburg = 1809900, kTime1813500 = 1813500,
  kTime1818000 = 1818000, kTime1818900 = 1818900, kTime1820700 = 1820700, kTime1822500 = 1822500,
  kTime1827000 = 1827000, kTime1831500 = 1831500, kTime1836000 = 1836000, kTime1845000 = 1845000,
  kTime1849500 = 1849500, kTimeCityMunich = 1852200, kTimeChapter3 = 1944000, kTime1953000 = 1953000,
  kTime1966500 = 1966500, kTime1969200 = 1969200, kTime1971000 = 1971000, kTimeEnterSalzbourg = 1982700,
  kTime1983600 = 1983600, kTimeCitySalzbourg = 1984500, kTime1989000 = 1989000, kTimeExitSalzbourg = 1989900,
  kTime1993500 = 1993500, kTime1998000 = 1998000, kTime2002500 = 2002500, kTime2011500 = 2011500,
  kTime2016000 = 2016000, kTime2020500 = 2020500, kTime2025000 = 2025000, kTime2034000 = 2034000,
  kTime2038500 = 2038500, kTime2040300 = 2040300, kTime2043000 = 2043000, kTimeEnterAttnangPuchheim = 2047500,
  kTimeCityAttnangPuchheim = 2049300, kTime2052000 = 2052000, kTimeExitAttnangPuchheim = 2052900, kTime2056500 = 2056500,
  kTime2061000 = 2061000, kTime2062800 = 2062800, kTime2065500 = 2065500, kTime2070000 = 2070000,
  kTimeEnterWels = 2073600, kTimeCityWels = 2075400, kTime2079000 = 2079000, kTimeExitWels = 2079900,
  kTime2083500 = 2083500, kTime2088000 = 2088000, kTime2088900 = 2088900, kTime2092500 = 2092500,
  kTime2097000 = 2097000, kTimeEnterLinz = 2099700, kTimeCityLinz = 2101500, kTimeExitLinz = 2105100,
  kTime2106000 = 2106000, kTime2110500 = 2110500, kTime2115000 = 2115000, kTime2117700 = 2117700,
  kTime2119500 = 2119500, kTime2124000 = 2124000, kTime2133000 = 2133000, kTime2138400 = 2138400,
  kTime2142000 = 2142000, kTime2146500 = 2146500, kTime2147400 = 2147400, kTime2151000 = 2151000,
  kTimeCityAmstetten = 2154600, kTime2155500 = 2155500, kTime2160000 = 2160000, kTime2169000 = 2169000,
  kTime2173500 = 2173500, kTime2187000 = 2187000, kTime2182500 = 2182500, kTime2196000 = 2196000,
  kTime2200500 = 2200500, kTime2205000 = 2205000, kTime2214000 = 2214000, kTime2218500 = 2218500,
  kTime2223000 = 2223000, kTime2227500 = 2227500, kTime2241000 = 2241000, kTime2248200 = 2248200,
  kTime2250000 = 2250000, kTime2254500 = 2254500, kTime2259000 = 2259000, kTime2263500 = 2263500,
  kTime2266200 = 2266200, kTimeCityVienna = 2268000, kTime2349000 = 2349000, kTimeChapter4 = 2353500,
  kTime2354400 = 2354400, kTime2356200 = 2356200, kTime2358000 = 2358000, kTime2360700 = 2360700,
  kTime2362500 = 2362500, kTime2361600 = 2361600, kTime2367000 = 2367000, kTime2370600 = 2370600,
  kTime2378700 = 2378700, kTimeEnterPoszony = 2381400, kTimeCityPoszony = 2383200, kTime2385000 = 2385000,
  kTimeExitPoszony = 2386800, kTime2389500 = 2389500, kTime2394000 = 2394000, kTime2398500 = 2398500,
  kTime2403000 = 2403000, kTime2407500 = 2407500, kTime2410200 = 2410200, kTime2412000 = 2412000,
  kTime2414700 = 2414700, kTime2415600 = 2415600, kTimeEnterGalanta = 2416500, kTimeCityGalanta = 2418300,
  kTime2421000 = 2421000, kTimeExitGalanta = 2421900, kTime2422800 = 2422800, kTime2428200 = 2428200,
  kTime2425500 = 2425500, kTime2430000 = 2430000, kTime2434500 = 2434500, kTime2439000 = 2439000,
  kTime2443500 = 2443500, kTime2448000 = 2448000, kTime2452500 = 2452500, kTime2455200 = 2455200,
  kTime2457000 = 2457000, kTime2466000 = 2466000, kTime2470500 = 2470500, kTime2475000 = 2475000,
  kTime2479500 = 2479500, kTime2484000 = 2484000, kTime2488500 = 2488500, kTime2493000 = 2493000,
  kTime2506500 = 2506500, kTime2507400 = 2507400, kTime2511000 = 2511000, kTime2511900 = 2511900,
  kTime2517300 = 2517300, kTime2519100 = 2519100, kTime2520000 = 2520000, kTime2533500 = 2533500,
  kTime2535300 = 2535300, kTime2538000 = 2538000, kTimeCityBudapest = 2551500, kTimeChapter5 = 2844000,
  kTimeTrainStopped = 2898000, kTime2907000 = 2907000, kTime2916000 = 2916000, kTime2934000 = 2934000,
  kTimeTrainStopped2 = 2943000, kTime2949300 = 2949300, kTimeCityBelgrade = 2952000, kTime2983500 = 2983500,
  kTimeCityNish = 3205800, kTimeCityTzaribrod = 3492000, kTime3645000 = 3645000, kTimeCitySofia = 3690000,
  kTimeCityAdrianople = 4320900, kTime4914000 = 4914000, kTime4920300 = 4920300, kTime4923000 = 4923000,
  kTime4929300 = 4929300, kTimeCityConstantinople = 4941000, kTime10881000 = 10881000, kTimeEnd = 15803100,
  kTime16451100 = 16451100, kTimeInvalid = 2147483647, kTimeInvalid2 = 0xFFFFFEDA
}
 
enum  ArchiveIndex { kArchiveAll = 0, kArchiveCd1 = 1, kArchiveCd2 = 2, kArchiveCd3 = 3 }
 
enum  ChapterIndex {
  kChapterAll = 0, kChapter1 = 1, kChapter2 = 2, kChapter3 = 3,
  kChapter4 = 4, kChapter5 = 5
}
 
enum  SceneIndex {
  kSceneNone = 0, kSceneMenu = 1, kSceneIntro = 30, kSceneMatchbox = 31,
  kSceneTelegram = 32, kScenePassengerList = 33, kSceneScarf = 34, kSceneParchemin = 35,
  kSceneArticle = 36, kScenePaper = 37, kSceneFirebird = 38, kSceneBriefcase = 39,
  kSceneDefault = 40, kScene41 = 41, kSceneCompartmentCorpse = 42, kSceneFightMilos = 43,
  kSceneFightMilosBedOpened = 44, kSceneFightAnna = 45, kSceneFightIvo = 46, kSceneFightSalko = 47,
  kSceneFightVesna = 48, kSceneEuropeMap = 49, kSceneGameOverStopPolice = 50, kSceneGameOverTrainStopped = 51,
  kSceneGameOverTrainStopped2 = 52, kSceneGameOverTrainExplosion = 53, kSceneGameOverTrainExplosion2 = 54, kSceneGameOverBloodJacket = 55,
  kSceneGameOverPolice = 56, kSceneGameOverPolice1 = 57, kSceneGameOverAnnaDied = 58, kSceneGameOverVienna = 59,
  kSceneGameOverVienna1 = 60, kSceneGameOverVienna2 = 61, kSceneGameOverAlarm = 62, kSceneGameOverPolice2 = 63,
  kSceneGameOverAlarm2 = 64, kSceneStartScreen = 65, kSceneBeetle = 128, kSceneFightDefault = 820,
  kSceneInvalid = 0xffffffff
}
 
enum  JacketType { kJacketOriginal = 0, kJacketBlood = 1, kJacketGreen = 2 }
 
enum  CityIndex {
  kCityEpernay = 0, kCityChalons, kCityBarleduc, kCityNancy,
  kCityLuneville, kCityAvricourt, kCityDeutschAvricourt, kCityStrasbourg,
  kCityBadenOos, kCitySalzbourg, kCityAttnangPuchheim, kCityWels,
  kCityLinz, kCityVienna, kCityPoszony, kCityGalanta,
  kCityPolice
}
 
enum  GameId {
  kGameBlue, kGameRed, kGameGreen, kGamePurple,
  kGameTeal, kGameGold
}
 
enum  SavegameType {
  kSavegameTypeIndex = 0, kSavegameTypeTime = 1, kSavegameTypeEvent = 2, kSavegameTypeEvent2 = 3,
  kSavegameTypeAuto = 4, kSavegameTypeTickInterval = 5
}
 
enum  CursorStyle {
  kCursorNormal, kCursorForward, kCursorBackward, kCursorTurnRight,
  kCursorTurnLeft, kCursorUp, kCursorDown, kCursorLeft,
  kCursorRight, kCursorHand, kCursorHandKnock, kCursorMagnifier,
  kCursorHandPointer, kCursorSleep, kCursorTalk, kCursorTalk2,
  kCursorMatchBox, kCursorTelegram, kCursorPassengerList, kCursorArticle,
  kCursorScarf, kCursorPaper, kCursorParchemin, kCursorMatch,
  kCursorWhistle, kCursorKey, kCursorBomb, kCursorFirebird,
  kCursorBriefcase, kCursorCorpse, kCursorPunchLeft, kCursorPunchRight,
  kCursorPortrait, kCursorPortraitSelected, kCursorPortraitGreen, kCursorPortraitGreenSelected,
  kCursorPortraitYellow, kCursorPortraitYellowSelected, kCursorHourGlass, kCursorEggBlue,
  kCursorEggRed, kCursorEggGreen, kCursorEggPurple, kCursorEggTeal,
  kCursorEggGold, kCursorEggClock, kCursorNormal2, kCursorBlank,
  kCursorMAX, kCursorProcess = 128, kCursorKeepValue = 255
}
 
enum  EntityPosition {
  kPositionNone = 0, kPosition_1 = 1, kPosition_3 = 3, kPosition_4 = 4,
  kPosition_500 = 500, kPosition_540 = 540, kPosition_750 = 750, kPosition_849 = 849,
  kPosition_850 = 850, kPosition_851 = 851, kPosition_1200 = 1200, kPosition_1430 = 1430,
  kPosition_1500 = 1500, kPosition_1540 = 1540, kPosition_1750 = 1750, kPosition_2000 = 2000,
  kPosition_2087 = 2087, kPosition_2086 = 2086, kPosition_2088 = 2088, kPosition_2110 = 2110,
  kPosition_2300 = 2300, kPosition_2330 = 2330, kPosition_2410 = 2410, kPosition_2436 = 2436,
  kPosition_2490 = 2490, kPosition_2500 = 2500, kPosition_2587 = 2587, kPosition_2588 = 2588,
  kPosition_2690 = 2690, kPosition_2740 = 2740, kPosition_2830 = 2830, kPosition_2980 = 2980,
  kPosition_3050 = 3050, kPosition_3110 = 3110, kPosition_3390 = 3390, kPosition_3450 = 3450,
  kPosition_3500 = 3500, kPosition_3550 = 3550, kPosition_3650 = 3650, kPosition_3760 = 3760,
  kPosition_3820 = 3820, kPosition_3890 = 3890, kPosition_3969 = 3969, kPosition_3970 = 3970,
  kPosition_4100 = 4100, kPosition_4370 = 4370, kPosition_4460 = 4460, kPosition_4500 = 4500,
  kPosition_4590 = 4590, kPosition_4680 = 4680, kPosition_4689 = 4689, kPosition_4690 = 4690,
  kPosition_4691 = 4691, kPosition_4770 = 4470, kPosition_4840 = 4840, kPosition_5000 = 5000,
  kPosition_5090 = 5090, kPosition_5140 = 5140, kPosition_5419 = 5419, kPosition_5420 = 5420,
  kPosition_5440 = 5440, kPosition_5500 = 5500, kPosition_5540 = 5540, kPosition_5610 = 5610,
  kPosition_5790 = 5790, kPosition_5799 = 5799, kPosition_5800 = 5800, kPosition_5810 = 5810,
  kPosition_5890 = 5890, kPosition_5900 = 5900, kPosition_5970 = 5970, kPosition_6000 = 6000,
  kPosition_6130 = 6130, kPosition_6160 = 6160, kPosition_6220 = 6220, kPosition_6410 = 6410,
  kPosition_6460 = 6460, kPosition_6469 = 6469, kPosition_6470 = 6470, kPosition_6471 = 6471,
  kPosition_6800 = 6800, kPosition_6850 = 6850, kPosition_7000 = 7000, kPosition_7160 = 7160,
  kPosition_7250 = 7250, kPosition_7320 = 7320, kPosition_7510 = 7510, kPosition_7870 = 7870,
  kPosition_7900 = 7900, kPosition_7950 = 7950, kPosition_8000 = 8000, kPosition_8012 = 8012,
  kPosition_8013 = 8013, kPosition_8160 = 8160, kPosition_8500 = 8500, kPosition_8512 = 8512,
  kPosition_8513 = 8513, kPosition_8514 = 8514, kPosition_8800 = 8800, kPosition_9020 = 9020,
  kPosition_9269 = 9269, kPosition_9250 = 9250, kPosition_9270 = 9270, kPosition_9271 = 9271,
  kPosition_9460 = 9460, kPosition_9500 = 9500, kPosition_9510 = 9510, kPosition_30000 = 30000
}
 
enum  Location { kLocationOutsideCompartment = 0, kLocationInsideCompartment = 1, kLocationOutsideTrain = 2 }
 
enum  CarIndex {
  kCarNone = 0, kCarBaggageRear = 1, kCarKronos = 2, kCarGreenSleeping = 3,
  kCarRedSleeping = 4, kCarRestaurant = 5, kCarBaggage = 6, kCarCoalTender = 7,
  kCarLocomotive = 8, kCar9 = 9
}
 
enum  ClothesIndex {
  kClothesDefault = 0, kClothes1 = 1, kClothes2 = 2, kClothes3 = 3,
  kClothesInvalid
}
 
enum  ObjectLocation {
  kObjectLocationNone = 0, kObjectLocation1 = 1, kObjectLocation2 = 2, kObjectLocation3 = 3,
  kObjectLocation4 = 4, kObjectLocation5 = 5, kObjectLocation6 = 6, kObjectLocation7 = 7,
  kObjectLocation8 = 8, kObjectLocation9 = 9, kObjectLocation10 = 10, kObjectLocation18 = 18
}
 
enum  ObjectModel {
  kObjectModelNone = 0, kObjectModel1 = 1, kObjectModel2 = 2, kObjectModel3 = 3,
  kObjectModel4 = 4, kObjectModel5 = 5, kObjectModel6 = 6, kObjectModel7 = 7,
  kObjectModel8 = 8, kObjectModel9 = 9, kObjectModel10 = 10
}
 
enum  EntityDirection {
  kDirectionNone = 0, kDirectionUp = 1, kDirectionDown = 2, kDirectionLeft = 3,
  kDirectionRight = 4, kDirectionSwitch = 5
}
 
enum  FightType {
  kFightMilos = 2001, kFightAnna = 2002, kFightIvo = 2003, kFightSalko = 2004,
  kFightVesna = 2005
}
 
enum  InventoryItem {
  kItemNone, kItemMatchBox, kItem2, kItem3,
  kItemTelegram, kItem5, kItemPassengerList, kItem7,
  kItemScarf, kItem9, kItemParchemin, kItem11,
  kItemMatch, kItemWhistle, kItemBeetle, kItemKey,
  kItemBomb, kItem17, kItemFirebird, kItemBriefcase,
  kItemCorpse, kItemGreenJacket, kItem22, kItemPaper,
  kItemArticle, kItem25, kItem26, kItem27,
  kItem28, kItem29, kItem30, kItem31,
  kPortraitOriginal = 32, kPortraitGreen = 34, kPortraitYellow = 36, kItemInvalid = 128,
  kItem146 = 146, kItem147 = 147, kItemToggleHigh = 0x7F, kItemToggleLow = 0xF7
}
 
enum  ObjectIndex {
  kObjectNone, kObjectCompartment1, kObjectCompartment2, kObjectCompartment3,
  kObjectCompartment4, kObjectCompartment5, kObjectCompartment6, kObjectCompartment7,
  kObjectCompartment8, kObjectOutsideTylerCompartment, kObject10, kObject11,
  kObject12, kObject13, kObject14, kObject15,
  kObject16, kObjectHandleBathroom, kObjectHandleInsideBathroom, kObjectKitchen,
  kObject20, kObject21, kObject22, kObjectTrainTimeTable,
  kObjectRedSleepingCar, kObject25, kObjectHandleOutsideLeft, kObjectHandleOutsideRight,
  kObject28, kObject29, kObject30, kObject31,
  kObjectCompartmentC, kObjectCompartmentD, kObjectCompartmentE, kObjectCompartmentG,
  kObjectCompartmentH, kObject40, kObject41, kObject42,
  kObject43, kObjectOutsideBetweenCompartments, kObjectOutsideAnnaCompartment, kObject46,
  kObject47, kObject50, kObject51, kObject52,
  kObject54, kObjectRestaurantCar, kObject56, kObject57,
  kObject58, kObject59, kObject60, kObject61,
  kObject62, kObject63, kObject64, kObject65,
  kObject66, kObject67, kObject68, kObject69,
  kObject70, kObject71, kObject72, kObjectCeiling,
  kObject74, kObjectCompartmentKronos, kObject76, kObject77,
  kObject78, kObject79, kObject80, kObject81,
  kObject82, kObject83, kObject84, kObject85,
  kObject86, kObject87, kObject88, kObject89,
  kObject90, kObject91, kObject92, kObject93,
  kObject94, kObject95, kObject96, kObject97,
  kObject98, kObject99, kObject100, kObject101,
  kObject102, kObject103, kObject104, kObject105,
  kObject106, kObject107, kObject108, kObjectCageMax,
  kObject110, kObject111, kObject112, kObject113,
  kObject114, kObject115, kObject116, kObject117,
  kObject118, kObject119, kObject120, kObject121,
  kObject122, kObject123, kObject124, kObject125,
  kObject126, kObject127, kObjectMax
}
 
enum  EntityIndex {
  kEntityPlayer, kEntityMertens, kEntityCoudert, kEntityPascale,
  kEntityWaiter1, kEntityWaiter2, kEntityCooks, kEntityVerges,
  kEntityTatiana, kEntityVassili, kEntityAlexei, kEntityAbbot,
  kEntityMilos, kEntityVesna, kEntityIvo, kEntitySalko,
  kEntityKronos, kEntityKahina, kEntityFrancois, kEntityMmeBoutarel,
  kEntityBoutarel, kEntityRebecca, kEntitySophie, kEntityMahmud,
  kEntityYasmin, kEntityHadija, kEntityAlouan, kEntityGendarmes,
  kEntityMax, kEntityChapters, kEntityTrain, kEntityTables5,
  kEntity39, kEntitySteam = 255
}
 
enum  EventIndex {
  kEventNone = 0, kEventGotALight = 1, kEventGotALightD = 2, kEventDinerMindJoin = 3,
  kEventDinerAugustOriginalJacket = 4, kEventDinerAugust = 5, kEventDinerAugustAlexeiBackground = 6, kEventMeetAugustTylerCompartment = 7,
  kEventMeetAugustTylerCompartmentBed = 8, kEventMeetAugustHisCompartment = 9, kEventMeetAugustHisCompartmentBed = 10, kEventAugustFindCorpse = 11,
  kEventAugustPresentAnna = 12, kEventAugustPresentAnnaFirstIntroduction = 13, kEventAnnaIntroductionRejected = 14, kEventAnnaConversationGoodNight = 15,
  kEventAnnaVisitToCompartmentGun = 16, kEventInvalid_17 = 17, kEventAnnaGoodNight = 18, kEventAnnaGoodNightInverse = 19,
  kEventAugustGoodMorning = 20, kEventAugustMerchandise = 21, kEventAugustTalkGold = 22, kEventAugustTalkGoldDay = 23,
  kEventAugustTalkCompartmentDoor = 24, kEventAugustTalkCompartmentDoorBlueRedingote = 25, kEventAugustLunch = 26, kEventKronosVisit = 27,
  kEventAnnaSearchingCompartment = 28, kEventAugustBringEgg = 29, kEventAugustBringBriefcase = 30, kEventAugustTalkCigar = 31,
  kEventAnnaBaggageArgument = 32, kEventAnnaBagagePart2 = 33, kEventAnnaConversation_34 = 34, kEventAugustDrink = 35,
  kEventAnnaTired = 36, kEventAnnaTiredKiss = 37, kEventAnnaBaggageTies = 38, kEventAnnaBaggageTies2 = 39,
  kEventAnnaBaggageTies3 = 40, kEventAnnaBaggageTies4 = 41, kEventAugustUnhookCarsBetrayal = 42, kEventAugustUnhookCars = 43,
  kEventLocomotiveAnnaStopsTrain = 44, kEventInvalid_45 = 45, kEventTrainStopped = 46, kEventAnnaKissTrainHijacked = 47,
  kEventTrainHijacked = 48, kEventAnnaKilled = 49, kEventKronosGoingToInvitation = 50, kEventKronosConversation = 51,
  kEventKahinaAskSpeakFirebird = 52, kEventKahinaAskSpeak = 53, kEventKronosConversationFirebird = 54, kEventKahinaGunYellow = 55,
  kEventKahinaGunBlue = 56, kEventKahinaGun = 57, kEventKronosBringEggCeiling = 58, kEventKronosBringEgg = 59,
  kEventKronosBringNothing = 60, kEventKronosReturnBriefcase = 61, kEventKronosHostageAnna = 62, kEventKronosGiveFirebird = 63,
  kEventKahinaPunchBaggageCarEntrance = 64, kEventKahinaPunchBlue = 65, kEventKahinaPunchYellow = 66, kEventKahinaPunchSalon = 67,
  kEventKahinaPunchKitchen = 68, kEventKahinaPunchBaggageCar = 69, kEventKahinaPunchCar = 70, kEventKahinaPunchSuite4 = 71,
  kEventKahinaPunchRestaurant = 72, kEventKronosHostageAnnaNoFirebird = 73, kEventKahinaPunch = 74, kEventKahinaWrongDoor = 75,
  kEventAlexeiDiner = 76, kEventAlexeiDinerOriginalJacket = 77, kEventAlexeiSalonVassili = 78, kEventAlexeiSalonCath = 79,
  kEventAlexeiSalonPoem = 80, kEventTatianaAskMatchSpeakRussian = 81, kEventTatianaAskMatch = 82, kEventTatianaGivePoem = 83,
  kEventVassiliSeizure = 84, kEventTatianaBreakfastAlexei = 85, kEventTatianaBreakfast = 86, kEventTatianaBreakfastGivePoem = 87,
  kEventTatianaAlexei = 88, kEventTatianaCompartmentStealEgg = 89, kEventTatianaCompartment = 90, kEventVassiliCompartmentStealEgg = 91,
  kEventTatianaTylerCompartment = 92, kEventTylerCastleDream = 93, kEventVassiliDeadAlexei = 94, kEventCathFreePassengers = 95,
  kEventTatianaVassiliTalk = 96, kEventTatianaVassiliTalkNight = 97, kEventMilosTylerCompartmentVisit = 98, kEventMilosTylerCompartmentBedVisit = 99,
  kEventMilosTylerCompartment = 100, kEventMilosTylerCompartmentBed = 101, kEventMilosTylerCompartmentDefeat = 102, kEventMilosCorpseFloor = 103,
  kEventMilosCompartmentVisitAugust = 104, kEventMilosCorridorThanks = 105, kEventMilosCorridorThanksD = 106, kEventMilosCompartmentVisitTyler = 107,
  kEventLocomotiveMilosDay = 108, kEventLocomotiveMilosNight = 109, kEventAbbotIntroduction = 110, kEventAbbotWrongCompartment = 111,
  kEventAbbotWrongCompartmentBed = 112, kEventAbbotInvitationDrink = 113, kEventAbbotDrinkGiveDetonator = 114, kEventTrainExplosionBridge = 115,
  kEventDefuseBomb = 116, kEventAbbotDrinkDefuse = 117, kEventMertensLastCar = 118, kEventMertensLastCarOriginalJacket = 119,
  kEventMertensKronosInvitation = 120, kEventMertensKronosInvitationCompartment = 121, kEventMertensKronosInvitationClosedWindows = 122, kEventMertensBloodJacket = 123,
  kEventCoudertBloodJacket = 124, kEventMertensCorpseFloor = 125, kEventMertensCorpseBed = 126, kEventMertensDontMakeBed = 127,
  kEventInvalid_128 = 128, kEventGendarmesArrestation = 129, kEventVergesSuitcase = 130, kEventVergesSuitcaseStart = 131,
  kEventVergesSuitcaseOtherEntry = 132, kEventVergesSuitcaseOtherEntryStart = 133, kEventVergesSuitcaseNight = 134, kEventVergesSuitcaseNightStart = 135,
  kEventVergesSuitcaseNightOtherEntry = 136, kEventVergesSuitcaseNightOtherEntryStart = 137, kEventMertensAskTylerCompartment = 138, kEventMertensAskTylerCompartmentD = 139,
  kEventMertensPushCallNight = 140, kEventMertensPushCall = 141, kEventMertensAugustWaiting = 142, kEventMertensAugustWaitingCompartment = 143,
  kEventIntroBroderbrund = 144, kEventCoudertAskTylerCompartment = 145, kEventMertensKronosConcertInvitation = 146, kEventCoudertGoingOutOfVassiliCompartment = 147,
  kEventLocomotiveConductorsDiscovered = 148, kEventLocomotiveConductorsLook = 149, kEventMahmudWrongDoor = 150, kEventMahmudWrongDoorOriginalJacket = 151,
  kEventMahmudWrongDoorDay = 152, kEventVergesEscortToDiningCar = 153, kEventVergesBaggageCarOffLimits = 154, kEventVergesCanIHelpYou = 155,
  kEventCoudertBaggageCar = 156, kEventCathTurningDay = 157, kEventCathTurningNight = 158, kEventIntro = 159,
  kEventCathDream = 160, kEventCorpseDropBridge = 161, kEventTrainPassing = 162, kEventVergesAnnaDead = 163,
  kEventViennaAugustUnloadGuns = 164, kEventViennaKronosFirebird = 165, kEventViennaContinueGame = 166, kEventCathVesnaRestaurantKilled = 167,
  kEventCathMaxCage = 168, kEventCathMaxFree = 169, kEventCathMaxLickHand = 170, kEventCathIvoFight = 171,
  kEventCathSalkoTrainTopFight = 172, kEventCathVesnaTrainTopFight = 173, kEventCathVesnaTrainTopKilled = 174, kEventCathVesnaTrainTopWin = 175,
  kEventCathSalkoTrainTopWin = 176, kEventFrancoisWhistle = 177, kEventFrancoisWhistleD = 178, kEventFrancoisWhistleNight = 179,
  kEventFrancoisWhistleNightD = 180, kEventFrancoisShowBeetle = 181, kEventFrancoisShowBeetleD = 182, kEventFrancoisTradeWhistle = 183,
  kEventFrancoisTradeWhistleD = 184, kEventFrancoisShowEgg = 185, kEventFrancoisShowEggD = 186, kEventFrancoisShowEggNightD = 187,
  kEventFrancoisShowEggNight = 188, kEventKronosBringFirebird = 189, kEventKronosOpenFirebird = 190, kEventFinalSequence = 191,
  kEventLocomotiveRestartTrain = 192, kEventLocomotiveOldBridge = 193, kEventLocomotiveAbbotGetSomeRest = 194, kEventLocomotiveAbbotShoveling = 195,
  kEventLocomotiveMilosShovelingDay = 196, kEventLocomotiveMilosShovelingNight = 197, kEventAnnaGiveScarf = 198, kEventAnnaGiveScarfDiner = 199,
  kEventAnnaGiveScarfSalon = 200, kEventAnnaGiveScarfMonogram = 201, kEventAnnaGiveScarfDinerMonogram = 202, kEventAnnaGiveScarfSalonMonogram = 203,
  kEventAnnaGiveScarfAsk = 204, kEventAnnaGiveScarfDinerAsk = 205, kEventAnnaGiveScarfSalonAsk = 206, kEventAugustArrivalInMunich = 207,
  kEventAnnaDialogGoToJerusalem = 208, kEventConcertStart = 209, kEventConcertEnd = 210, kEventCathFallingAsleep = 211,
  kEventCathWakingUp = 212, kEventConcertCough = 213, kEventConcertSit = 214, kEventConcertLeaveWithBriefcase = 215,
  kEventCorpseDropFloorOriginal = 216, kEventCorpseDropFloorGreen = 217, kEventCorpsePickFloorOriginal = 218, kEventCorpsePickFloorGreen = 219,
  kEventCorpsePickFloorOpenedBedOriginal = 220, kEventCorpsePickBedOriginal = 221, kEventCorpsePickBedGreen = 222, kEventCorpseDropBedOriginal = 223,
  kEventCorpseDropBedGreen = 224, kEventCorpseDropWindowOriginal = 225, kEventCorpseDropWindowGreen = 226, kEventCathFindCorpse = 227,
  kEventCathLookOutsideWindowDay = 228, kEventCathLookOutsideWindowNight = 229, kEventCathGoOutsideTylerCompartmentDay = 230, kEventCathGoOutsideTylerCompartmentNight = 231,
  kEventCathGoOutsideDay = 232, kEventCathGoOutsideNight = 233, kEventCathSlipTylerCompartmentDay = 234, kEventCathSlipTylerCompartmentNight = 235,
  kEventCathSlipDay = 236, kEventCathSlipNight = 237, kEventCathGetInsideTylerCompartmentDay = 238, kEventCathGetInsideTylerCompartmentNight = 239,
  kEventCathGetInsideDay = 240, kEventCathGetInsideNight = 241, kEventCathGettingInsideAnnaCompartment = 242, kEventCathClimbUpTrainGreenJacket = 243,
  kEventCathClimbUpTrainNoJacketNight = 244, kEventCathClimbUpTrainNoJacketDay = 245, kEventCathClimbDownTrainGreenJacket = 246, kEventCathClimbDownTrainNoJacketNight = 247,
  kEventCathClimbDownTrainNoJacketDay = 248, kEventCathTopTrainGreenJacket = 249, kEventCathTopTrainNoJacketNight = 250, kEventCathTopTrainNoJacketDay = 251,
  kEventCathBreakCeiling = 252, kEventCathJumpDownCeiling = 253, kEventCathJumpUpCeilingBriefcase = 254, kEventCathJumpUpCeiling = 255,
  kEventPickGreenJacket = 256, kEventPickScarfGreen = 257, kEventPickScarfOriginal = 258, kEventCloseMatchbox = 259,
  kEventCathStruggleWithBonds = 260, kEventCathBurnRope = 261, kEventCathRemoveBonds = 262, kEventCathStruggleWithBonds2 = 263,
  kEventCathDefusingBomb = 264, kEventCathSmokeNight = 265, kEventCathSmokeDay = 266, kEventCathOpenEgg = 267,
  kEventCathOpenEggNoBackground = 268, kEventCathCloseEgg = 269, kEventCathCloseEggNoBackground = 270, kEventCathUseWhistleOpenEgg = 271,
  kEventCathUseWhistleOpenEggNoBackground = 272
}
 
enum  ActionIndex {
  kActionNone = 0, kAction1 = 1, kActionEndSound = 2, kActionExitCompartment = 3,
  kAction4 = 4, kActionExcuseMeCath = 5, kActionExcuseMe = 6, kActionKnock = 8,
  kActionOpenDoor = 9, kAction10 = 10, kAction11 = 11, kActionDefault = 12,
  kAction16 = 16, kActionDrawScene = 17, kActionCallback = 18, kAction100969180 = 100969180,
  kAction101169422 = 101169422, kAction104060776 = 104060776, kAction135600432 = 135600432, kAction136196244 = 136196244,
  kAction157159392 = 157159392, kAction157489665 = 157489665, kAction158480160 = 158480160, kAction192054567 = 192054567,
  kAction203073664 = 203073664, kAction222609266 = 222609266, kAction100906246 = 100906246, kAction123536024 = 123536024,
  kAction124697504 = 124697504, kAction135664192 = 135664192, kAction135854208 = 135854208, kAction188784532 = 188784532,
  kAction221617184 = 221617184, kAction189489753 = 189489753, kAction190219584 = 190219584, kAction136702400 = 136702400,
  kAction139254416 = 139254416, kAction156049968 = 156049968, kAction157370960 = 157370960, kAction157894320 = 157894320,
  kAction159332865 = 159332865, kAction189299008 = 189299008, kAction191668032 = 191668032, kAction201437056 = 201437056,
  kAction235856512 = 235856512, kAction236060709 = 236060709, kAction238936000 = 238936000, kAction259136835 = 259136835,
  kAction291662081 = 291662081, kAction123793792 = 123793792, kAction134611040 = 134611040, kAction168046720 = 168046720,
  kAction168627977 = 168627977, kAction169032608 = 169032608, kAction189426612 = 189426612, kAction203859488 = 203859488,
  kAction219522616 = 219522616, kAction225182640 = 225182640, kAction235257824 = 235257824, kAction125039808 = 125039808,
  kAction134466544 = 134466544, kAction135854206 = 135854206, kAction159003408 = 159003408, kAction203520448 = 203520448,
  kAction237889408 = 237889408, kAction135800432 = 135800432, kActionChapter3 = 139122728, kActionChapter5 = 139254416,
  kAction156435676 = 156435676, kAction169629818 = 169629818, kAction171843264 = 171843264, kAction190346110 = 190346110,
  kAction101632192 = 101632192, kAction224849280 = 224849280, kAction236976550 = 236976550, kAction123733488 = 123733488,
  kAction154005632 = 154005632, kAction155991520 = 155991520, kAction157026693 = 157026693, kAction168253822 = 168253822,
  kAction168254872 = 168254872, kAction168316032 = 168316032, kAction169557824 = 169557824, kAction171394341 = 171394341,
  kAction185671840 = 185671840, kAction185737168 = 185737168, kAction188570113 = 188570113, kAction189026624 = 189026624,
  kAction189750912 = 189750912, kAction192063264 = 192063264, kAction201431954 = 201431954, kAction201439712 = 201439712,
  kAction205033696 = 205033696, kAction205346192 = 205346192, kAction219971920 = 219971920, kAction223068211 = 223068211,
  kAction225932896 = 225932896, kAction226031488 = 226031488, kAction235061888 = 235061888, kAction238358920 = 238358920,
  kAction253868128 = 253868128, kAction285528346 = 285528346, kAction292048641 = 292048641, kAction305159806 = 305159806,
  kAction326348944 = 326348944, kAction339669520 = 339669520, kAction100901266 = 100901266, kAction100957716 = 100957716,
  kAction101107728 = 101107728, kAction189872836 = 189872836, kAction190390860 = 190390860, kAction168710784 = 168710784,
  kAction169499649 = 169499649, kAction92186062 = 92186062, kAction137503360 = 137503360, kAction237555748 = 237555748,
  kAction137685712 = 137685712, kAction138085344 = 138085344, kAction171849314 = 171849314, kAction235599361 = 235599361,
  kAction102227384 = 102227384, kAction156567128 = 156567128, kAction170483072 = 170483072, kAction225563840 = 225563840,
  kAction71277948 = 71277948, kAction158007856 = 158007856, kAction101687594 = 101687594, kAction122358304 = 122358304,
  kActionMaxFreeFromCage = 135204609, kAction156622016 = 156622016, kAction155604840 = 155604840, kAction169633856 = 169633856,
  kAction188635520 = 188635520, kAction190082817 = 190082817, kAction192849856 = 192849856, kAction204379649 = 204379649,
  kAction224122407 = 224122407, kAction238732837 = 238732837, kAction238790488 = 238790488, kAction269436673 = 269436673,
  kAction269624833 = 269624833, kAction302614416 = 302614416, kAction303343617 = 303343617, kAction88652208 = 88652208,
  kAction122865568 = 122865568, kAction123852928 = 123852928, kAction123199584 = 123199584, kAction157691176 = 157691176,
  kAction208228224 = 208228224, kAction221683008 = 221683008, kAction259125998 = 259125998, kAction102484312 = 102484312,
  kAction102752636 = 102752636, kAction134289824 = 134289824, kAction168986720 = 168986720, kAction202221040 = 202221040,
  kAction242526416 = 242526416, kAction101824388 = 101824388, kAction136059947 = 136059947, kAction169750080 = 169750080,
  kAction190605184 = 190605184, kAction191604416 = 191604416, kAction207769280 = 207769280, kAction223262556 = 223262556,
  kAction239072064 = 239072064, kAction257489762 = 257489762, kAction269479296 = 269479296, kAction352703104 = 352703104,
  kAction352768896 = 352768896, kAction125496184 = 125496184, kAction155465152 = 155465152, kAction155980128 = 155980128,
  kAction169358379 = 169358379, kAction224253538 = 224253538, kAction254915200 = 254915200, kAction55996766 = 55996766,
  kAction101169464 = 101169464, kAction102675536 = 102675536, kAction136184016 = 136184016, kAction188893625 = 188893625,
  kAction201964801 = 201964801, kAction204704037 = 204704037, kAction207330561 = 207330561, kAction218128129 = 218128129,
  kAction218586752 = 218586752, kAction218983616 = 218983616, kAction223712416 = 223712416, kAction237485916 = 237485916,
  kAction252568704 = 252568704, kAction270068760 = 270068760, kAction270410280 = 270410280, kAction286403504 = 286403504,
  kAction286534136 = 286534136, kAction292758554 = 292758554, kAction304061224 = 304061224, kAction337548856 = 337548856,
  kAction101106391 = 101106391, kAction123712592 = 123712592, kAction168717392 = 168717392, kAction189688608 = 189688608,
  kAction219377792 = 219377792, kAction223002560 = 223002560, kAction236237423 = 236237423, kAction256200848 = 256200848,
  kAction258136010 = 258136010, kAction269485588 = 269485588, kAction291721418 = 291721418, kAction302203328 = 302203328,
  kAction302996448 = 302996448, kAction326144276 = 326144276, kActionProceedChapter5 = 70549068, kAction123668192 = 123668192,
  kAction125242096 = 125242096, kAction136654208 = 136654208, kAction259921280 = 259921280, kAction292775040 = 292775040,
  kActionDrawTablesWithChairs = 103798704, kAction136455232 = 136455232, kAction69239528 = 69239528, kAction123857088 = 123857088,
  kAction124973510 = 124973510, kAction154071333 = 154071333, kAction156444784 = 156444784, kAction169360385 = 169360385,
  kAction191198209 = 191198209, kAction223183000 = 223183000, kAction236053296 = 236053296, kAction236241630 = 236241630,
  kAction236517970 = 236517970, kAction268620864 = 268620864, kAction290869168 = 290869168, kAction191070912 = 191070912,
  kActionTrainStopRunning = 191350523, kActionCatchBeetle = 202613084, kAction203339360 = 203339360, kActionTrainStartRunning = 203419131,
  kAction203863200 = 203863200, kAction222746496 = 222746496, kActionBreakCeiling = 225056224, kAction290410610 = 290410610,
  kActionJumpDownCeiling = 338494260, kAction125233040 = 125233040, kAction125499160 = 125499160, kAction155853632 = 155853632,
  kAction158617345 = 158617345, kAction167854368 = 167854368, kAction168187490 = 168187490, kAction168255788 = 168255788,
  kActionDeliverMessageToTyler = 191337656, kAction202558662 = 202558662, kAction122732000 = 122732000, kAction168459827 = 168459827,
  kAction191477936 = 191477936, kAction124190740 = 124190740, kAction134427424 = 134427424, kAction135024800 = 135024800,
  kAction137165825 = 137165825, kAction155913424 = 155913424, kAction190412928 = 190412928, kAction203663744 = 203663744,
  kAction204832737 = 204832737, kAction158610240 = 158610240, kAction167992577 = 167992577, kAction168646401 = 168646401,
  kAction169300225 = 169300225, kAction169773228 = 169773228, kActionEndChapter = 190346110, kAction191001984 = 191001984,
  kAction192637492 = 192637492, kAction201959744 = 201959744, kAction202621266 = 202621266, kAction202884544 = 202884544,
  kAction203078272 = 203078272, kAction205034665 = 205034665, kAction205294778 = 205294778, kActionUseWhistle = 270751616,
  kAction272177921 = 272177921, kAction224309120 = 224309120, kAction225358684 = 225358684, kAction225367984 = 225367984,
  kAction226078300 = 226078300, kActionEnd
}
 

Functions

template<typename T >
T * newArray (size_t n)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Abbot, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Abbot, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(3, Abbot, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(4, Abbot, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(5, Abbot, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SSI(6, Abbot, draw2, EntityIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(7, Abbot, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(8, Abbot, updateFromTicks, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(9, Abbot, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(10, Abbot, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (11, Abbot, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(12, Abbot, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(13, Abbot, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(14, Abbot, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Abbot, chapter1) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Abbot, chapter2) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Abbot, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Abbot, inKitchen) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Abbot, openCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Abbot, readPaper) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Abbot, goToLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Abbot, haveLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Abbot, leaveLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Abbot, closedCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Abbot, goSalon1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Abbot, inSalon1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Abbot, goCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Abbot, openCompartment2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Abbot, goWander) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (30, Abbot, goSalon2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (31, Abbot, inSalon2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Abbot, goCompartment3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Abbot, openCompartment3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Abbot, goSalon3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, Abbot, inSalon3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Abbot, withAugust) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Abbot, goCompartment4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Abbot, inCompartment4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (39, Abbot, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (40, Abbot, doWalkSearchingForCath, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (41, Abbot, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (42, Abbot, leaveDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (43, Abbot, inCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (44, Abbot, function44) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (45, Abbot, conferring) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (46, Abbot, goSalon4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (47, Abbot, beforeBomb) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, Abbot, afterBomb) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (49, Abbot, catchCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (50, Abbot, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (51, Abbot, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (52, Abbot, function52) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (53, Abbot, runningTrain) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Alexei, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Alexei, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(3, Alexei, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(4, Alexei, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(5, Alexei, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(6, Alexei, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(7, Alexei, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(8, Alexei, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(9, Alexei, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (10, Alexei, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(11, Alexei, draw2) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(12, Alexei, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Alexei, enterComparment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Alexei, exitCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Alexei, pacingAtWindow) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IS (16, Alexei, compartmentLogic, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Alexei, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Alexei, atDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Alexei, returnCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Alexei, goSalon) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Alexei, sitting) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Alexei, standingAtWindow) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Alexei, waitingForTatiana) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Alexei, upset) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Alexei, returnCompartmentNight) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Alexei, function26) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Alexei, function27) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Alouan, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(2, Alouan, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Alouan, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(4, Alouan, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(5, Alouan, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(6, Alouan, peekF) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(7, Alouan, peekH) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(8, Alouan, goFtoH) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(9, Alouan, goHtoF) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Alouan, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Alouan, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Alouan, function12) if(savepoint.action
 
 getEntities () -> clearSequences(kEntityAlouan)
 
 getData () -> entityPosition=kPosition_2740
 
 setup_chapter2Handler ()
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Alouan, chapter2Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Alouan, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Alouan, chapter3Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Alouan, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Alouan, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Alouan, function19) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Alouan, function22) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Alouan, hiding) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Anna, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Anna, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(3, Anna, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(4, Anna, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(5, Anna, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(6, Anna, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(7, Anna, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(8, Anna, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(9, Anna, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (10, Anna, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(11, Anna, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Anna, practiceMusic) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SSI(13, Anna, draw2, EntityIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(14, Anna, updateFromTicks, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IS (15, Anna, compartmentLogic, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Anna, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (17, Anna, doWalkP1, uint32, uint32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (18, Anna, diningLogic, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Anna, fleeTyler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Anna, waitDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Anna, goDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Anna, function22) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Anna, waitingDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Anna, waitingDinner2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Anna, eatingDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Anna, leaveDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Anna, freshenUp) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Anna, goSalon) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Anna, waitAugust) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (30, Anna, function30) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (31, Anna, leaveAugust) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Anna, returnCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Anna, readyForBed) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Anna, asleep) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, Anna, wakeNight) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Anna, goVassili) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Anna, function37) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Anna, speakTatiana) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (39, Anna, doWalk1019, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (40, Anna, leaveTatiana) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (41, Anna, goBackToSleep) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (42, Anna, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (43, Anna, inPart2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (44, Anna, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (45, Anna, exitCompartment, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (46, Anna, practicing) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (47, Anna, goLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, Anna, lunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (49, Anna, leaveTableWithAugust) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (50, Anna, leaveLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (51, Anna, afterLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (52, Anna, returnCompartment3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (53, Anna, dressing) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (54, Anna, giveMaxToConductor2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (55, Anna, goConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (56, Anna, concert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (57, Anna, leaveConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (58, Anna, leaveConcertCathInCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (59, Anna, afterConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (60, Anna, giveMaxBack) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (61, Anna, goBaggageCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (62, Anna, function62) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (63, Anna, deadBaggageCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (64, Anna, baggageFight) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (65, Anna, prepareVienna) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (77, Anna, readyToScore) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (78, Anna, kidnapped) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (79, Anna, waiting) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (80, Anna, finalSequence) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (81, Anna, openFirebird) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, August, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(2, August, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, August, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(4, August, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(5, August, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(6, August, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI (7, August, enterExitCompartment3, ObjectIndex) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(8, August, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(9, August, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IIS (10, August, callSavepointNoDrawing, EntityIndex, ActionIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SSI(11, August, draw2, EntityIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(12, August, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(13, August, playSound16) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(14, August, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(15, August, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (16, August, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (17, August, function17, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (18, August, updateEntity2, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(19, August, function19, bool, bool) EntityData switch (savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (21, August, function21, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, August, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (23, August, function23, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, August, dinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, August, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, August, function26) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, August, function27) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, August, function28) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, August, function29) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (30, August, restaurant) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (31, August, function31) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, August, function32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, August, function33) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, August, function34) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, August, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, August, chapter2Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, August, function37) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, August, function38) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (39, August, function39) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (40, August, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (41, August, function41, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_III (42, August, function42, CarIndex, EntityPosition, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (43, August, chapter3Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (44, August, function44) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (45, August, function45) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (46, August, function46) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (47, August, function47) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, August, function48) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (49, August, function49) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (50, August, function50) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (51, August, function51) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (52, August, function52) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (53, August, function53) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (54, August, function54) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (55, August, function55) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (56, August, function56) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (57, August, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (58, August, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (59, August, function59) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (60, August, function60) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (61, August, function61) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (62, August, function62) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (63, August, function63) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (64, August, function64) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (65, August, function65) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (66, August, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (67, August, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (68, August, function68) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (69, August, unhookCars) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Boutarel, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Boutarel, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Boutarel, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(4, Boutarel, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(5, Boutarel, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(6, Boutarel, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(7, Boutarel, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(8, Boutarel, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(9, Boutarel, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (10, Boutarel, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (11, Boutarel, function11, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Boutarel, enterTableWithMmeBoutarel) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Boutarel, leaveTableWithMmeBoutarel) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (14, Boutarel, function14, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IS (15, Boutarel, function15, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IS (16, Boutarel, function16, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IS (17, Boutarel, function17, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (18, Boutarel, function18, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Boutarel, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Boutarel, function20) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Boutarel, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Boutarel, function22) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Boutarel, function38) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_II(1, Chapters, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI (2, Chapters, enterStation, CityIndex) enterExitStation(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (3, Chapters, exitStation) enterExitStation(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Chapters, chapter1) if(savepoint.action
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityAbbot, Abbot, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityAlexei, Alexei, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityAlouan, Alouan, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityAnna, Anna, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityAugust, August, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityMertens, Mertens, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityCoudert, Coudert, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityFrancois, Francois, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityHadija, Hadija, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityIvo, Ivo, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityKahina, Kahina, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityKronos, Kronos, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityMmeBoutarel, MmeBoutarel, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityMahmud, Mahmud, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityMax, Max, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityMilos, Milos, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityBoutarel, Boutarel, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityGendarmes, Gendarmes, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityRebecca, Rebecca, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntitySalko, Salko, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntitySophie, Sophie, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityTatiana, Tatiana, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityVerges, Verges, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityVassili, Vassili, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityVesna, Vesna, setup_reset)
 
 RESET_ENTITY_STATE (kEntityYasmin, Yasmin, setup_reset)
 
 callbackAction ()
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Chapters, firstDream) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Chapters, chapter1Init) if(savepoint.action !
 
 getProgress ().chapter = true
 
 getSoundQueue () -> startAmbient()
 
 getState () -> time=kTimeStartGame
 
 getInventory () -> addItem(kItemTelegram)
 
 getObjects () -> update(kObjectCompartment1, kEntityPlayer, kObjectLocationNone, kCursorHandKnock, kCursorHand)
 
 for (uint i=kObjectCompartment1;i<=kObjectCompartment8;i++)
 
 setup_chapter1Handler ()
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Chapters, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Chapters, chapter1Next) if(savepoint.action
 
 for (uint i=1;i< 9;i++)
 
 getSavePoints () -> push(kEntityChapters, kEntityTables0, kActionDrawTablesWithChairs)
 
 if (ENTITY_PARAM(0, 2)||ENTITY_PARAM(0, 3))
 
 getAction () -> playAnimation(kEventTrainPassing)
 
 if (getInventory() ->hasItem(kItemScarf)) getScenes() -> loadScene(kScene41)
 
else getScenes () -> loadSceneFromPosition(kCarGreenSleeping, 79)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Chapters, chapter2Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Chapters, chapter3) if(savepoint.action
 
 if (getInventory() ->get(kItemBeetle) ->location==kObjectLocation3) getScenes() -> loadSceneFromItemPosition(kItemBeetle)
 
 if (getInventory() ->hasItem(kItemFirebird)) getScenes() -> loadSceneFromPosition(kCarGreenSleeping, 76)
 
 setup_chapter4Handler ()
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Chapters, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_S(1, Cooks, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Cooks, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (3, Cooks, uptrainVersion) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Cooks, downtrainVersion) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (5, Cooks, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Cooks, inKitchenDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Cooks, lockUp) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Cooks, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Cooks, inKitchenBreakfast) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Cooks, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Cooks, inKitchenLunch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Cooks, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Cooks, inKitchenDinner2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Cooks, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Coudert, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (2, Coudert, bloodJacket) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI (3, Coudert, enterExitCompartment, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Coudert, callbackActionOnDirection) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIII (5, Coudert, enterExitCompartment2, ObjectIndex, EntityPosition, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (6, Coudert, playSound) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(8, Coudert, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (9, Coudert, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (10, Coudert, updateFromTime, uint32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (11, Coudert, updateFromTicks, uint32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (12, Coudert, excuseMe, EntityIndex) if(savepoint.action !
 
 if (getSoundQueue() ->isBuffered(kEntityCoudert))
 
 if (isNight())
 
else getSound () -> playSound(kEntityCoudert, "JAC1112E")
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (13, Coudert, function13, bool, EntityIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (14, Coudert, function14, EntityIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (15, Coudert, function15, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Coudert, function16) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (17, Coudert, function17, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Coudert, function18) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (19, Coudert, function19, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (20, Coudert, function20, ObjectIndex, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Coudert, function21) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Coudert, function22) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Coudert, function23) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Coudert, visitCompartmentF) visitCompartment(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Coudert, function25) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Coudert, function26) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Coudert, function27) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Coudert, visitCompartmentB) visitCompartment(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Coudert, visitCompartmentA) visitCompartment(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (31, Coudert, function31, uint32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Coudert, function32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Coudert, function33) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (34, Coudert, function34, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (35, Coudert, function35, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Coudert, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Coudert, function37) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Coudert, function38) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (39, Coudert, function39) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (40, Coudert, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (41, Coudert, function41) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (42, Coudert, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (43, Coudert, function43) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (44, Coudert, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (45, Coudert, function45) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (46, Coudert, function46) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (47, Coudert, function47, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, Coudert, function48) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (49, Coudert, function49) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (50, Coudert, function50) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (51, Coudert, function51) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (52, Coudert, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (53, Coudert, function53) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (54, Coudert, function54) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (55, Coudert, function55) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (56, Coudert, function56) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (57, Coudert, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (58, Coudert, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (59, Coudert, function59) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (60, Coudert, function60) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (61, Coudert, function61) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (62, Coudert, function62) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_NULL_FUNCTION (63, Coudert) void Coudert
 
 IMPLEMENT_FUNCTION (1, Entity39, chapter1) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (2, Entity39, chapter2) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (3, Entity39, chapter3) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Entity39, chapter4) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (5, Entity39, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Entity39, process) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Francois, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(2, Francois, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Francois, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(4, Francois, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(5, Francois, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Francois, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(7, Francois, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (8, Francois, doWalk, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Francois, exitCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Francois, enterCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (11, Francois, rampage, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Francois, takeWalk) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Francois, haremVisit) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Francois, findCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Francois, letsGo) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Francois, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Francois, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Francois, inCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Gendarmes, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (2, Gendarmes, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (3, Gendarmes, doDraw) handleAction(savepoint)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (4, Gendarmes, doDialog) handleAction(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (5, Gendarmes, doDialogFullVolume) handleAction(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (6, Gendarmes, doWait, uint32) handleAction(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(7, Gendarmes, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (8, Gendarmes, doWalk, CarIndex, EntityPosition) handleAction(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_III (10, Gendarmes, trappedCath, CarIndex, EntityPosition, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Gendarmes, chapter1Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Gendarmes, chapter2) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Gendarmes, chapter3) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Gendarmes, chapter4) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Gendarmes, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Hadija, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(2, Hadija, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Hadija, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(4, Hadija, updateFromTime) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(5, Hadija, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(6, Hadija, peekF) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(7, Hadija, peekH) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(8, Hadija, goFtoH) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(9, Hadija, goHtoF) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Hadija, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Hadija, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Hadija, function12) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Hadija, function22) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Hadija, hiding) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Ivo, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Ivo, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(3, Ivo, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(4, Ivo, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(5, Ivo, updateFromTicks, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (6, Ivo, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(7, Ivo, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(8, Ivo, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(9, Ivo, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(10, Ivo, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Ivo, goCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Ivo, sitAtTableWithSalko) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Ivo, leaveTableWithSalko) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Ivo, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Ivo, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Ivo, inCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Ivo, function17) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Ivo, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Ivo, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Ivo, returnCompartment4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Ivo, inCompartment4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Ivo, hiding) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Ivo, function29) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Ivo, fightCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Ivo, knockedOut) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Ivo, function34) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Kahina, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Kahina, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(3, Kahina, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (4, Kahina, updateFromTime, uint32) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(5, Kahina, updateFromTicks) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (6, Kahina, lookingForCath, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (7, Kahina, updateEntity2, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (8, Kahina, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(9, Kahina, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Kahina, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Kahina, chapter1Handler) if(savepoint.action !
 
if(getProgress().jacket !=kJacketOriginal) Entity if (getProgress().eventMertensKronosInvitation) setup_awaitingCath()
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Kahina, awaitingCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Kahina, cathDone) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Kahina, function14) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Kahina, searchTrain) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Kahina, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Kahina, inSeclusionPart2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Kahina, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (19, Kahina, function19, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Kahina, beforeConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Kahina, concert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Kahina, finished) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Kahina, findFirebird) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Kahina, seekCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Kahina, searchCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Kahina, searchTatiana) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Kahina, killCathAnywhere) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Kahina, chapter4) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Kahina, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Kronos, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(2, Kronos, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(3, Kronos, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(4, Kronos, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(5, Kronos, updateFromTime) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(6, Kronos, updateFromTicks) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Kronos, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Kronos, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Kronos, greetCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Kronos, function10) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Kronos, function11) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Kronos, chapter2) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Kronos, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Kronos, chapter3Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Kronos, function15) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Kronos, visitSalon) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Kronos, returnCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Kronos, preConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Kronos, startConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Kronos, duringConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Kronos, afterConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Kronos, awaitingCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Kronos, finished) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Kronos, chapter4) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Kronos, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Mahmud, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(2, Mahmud, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(3, Mahmud, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIII (4, Mahmud, enterExitCompartment2, ObjectIndex, uint32, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(5, Mahmud, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Mahmud, playSoundMertens) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(7, Mahmud, updateFromTime) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(8, Mahmud, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (9, Mahmud, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (10, Mahmud, function10, ObjectIndex, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Mahmud, function11) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Mahmud, function12) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Mahmud, function13) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Mahmud, chaptersHandler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Mahmud, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Mahmud, resetChapter) if(savepoint.action !
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Mahmud, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Mahmud, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Mahmud, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Mahmud, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Max, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Max, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(3, Max, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(4, Max, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(5, Max, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Max, withAnna) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Max, guardingCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Max, inCageFriendly) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Max, function9) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Max, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Max, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Max, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Max, chapter3Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Max, inCageMad) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Max, letMeIn) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Max, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Max, function17) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Mertens, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (2, Mertens, bloodJacket) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI (3, Mertens, enterExitCompartment, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI (4, Mertens, enterExitCompartment2, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIII (5, Mertens, enterExitCompartment3, ObjectIndex, EntityPosition, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Mertens, callbackActionOnDirection) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (7, Mertens, playSound) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (8, Mertens, playSound16) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(9, Mertens, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (10, Mertens, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (11, Mertens, function11, uint32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (12, Mertens, bonsoir, EntityIndex) EntityIndex entity
 
 if (savepoint.action !=kActionDefault) return
 
 if (getSoundQueue() ->isBuffered(kEntityMertens))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (13, Mertens, function13, bool, EntityIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (14, Mertens, function14, EntityIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (15, Mertens, function15, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (16, Mertens, function16, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Mertens, function17) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Mertens, function18) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Mertens, function19) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Mertens, function20) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (21, Mertens, function21, ObjectIndex, ObjectIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Mertens, function22) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Mertens, function23) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Mertens, function24) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Mertens, function25) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (26, Mertens, function26, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (27, Mertens, tylerCompartment, MertensActionType) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (28, Mertens, function28) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SS (29, Mertens, function29) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (30, Mertens, function30, MertensActionType) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (31, Mertens, function31, MertensActionType) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Mertens, function32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Mertens, function33) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Mertens, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, Mertens, function35) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Mertens, function36) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Mertens, function37) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Mertens, function38) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (39, Mertens, function39) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (40, Mertens, function40) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (41, Mertens, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (42, Mertens, function42) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (43, Mertens, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (44, Mertens, function44) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (45, Mertens, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (46, Mertens, function46) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (47, Mertens, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, Mertens, function48) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (49, Mertens, function49) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (50, Mertens, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (51, Mertens, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (52, Mertens, function52) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (53, Mertens, function53) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_NULL_FUNCTION (54, Mertens) void Mertens
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Milos, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Milos, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(3, Milos, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(4, Milos, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(5, Milos, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Milos, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(7, Milos, playSound16) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(8, Milos, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(9, Milos, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (10, Milos, enterCompartmentDialog, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (11, Milos, function11, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Milos, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Milos, function13) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Milos, function14) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Milos, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Milos, function16) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Milos, function17) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, MmeBoutarel, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, MmeBoutarel, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, MmeBoutarel, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(4, MmeBoutarel, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(5, MmeBoutarel, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(6, MmeBoutarel, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (7, MmeBoutarel, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (8, MmeBoutarel, function8) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, MmeBoutarel, function9) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, MmeBoutarel, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, MmeBoutarel, function11) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, MmeBoutarel, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, MmeBoutarel, function13) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, MmeBoutarel, function14) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, MmeBoutarel, function15) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, MmeBoutarel, function16) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, MmeBoutarel, function28) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_S(1, Pascale, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(2, Pascale, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (3, Pascale, callbackActionOnDirection) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(4, Pascale, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(5, Pascale, updatePosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Pascale, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(7, Pascale, draw2) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Pascale, welcomeSophieAndRebecca) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Pascale, sitSophieAndRebecca) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Pascale, welcomeCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Pascale, seatCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Pascale, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Pascale, greetAugust) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Pascale, seatAnna) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Pascale, greetAnna) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Pascale, greetTatiana) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Pascale, servingDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Pascale, function18) if(savepoint.action !
 
 if (getState() ->time > kTime1242000 &&!params->param1)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Pascale, function19) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Pascale, chapter2) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Pascale, hiding) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Rebecca, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(2, Rebecca, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Rebecca, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(4, Rebecca, playSound16) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(5, Rebecca, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Rebecca, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(7, Rebecca, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(8, Rebecca, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI (9, Rebecca, enterExitCompartment3, ObjectIndex) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(10, Rebecca, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(11, Rebecca, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(12, Rebecca, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(13, Rebecca, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SSI(14, Rebecca, draw2, EntityIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Rebecca, function15) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (16, Rebecca, function16, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (17, Rebecca, function17, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Rebecca, function18) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Rebecca, function19) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (20, Rebecca, function20, TimeValue) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Rebecca, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Rebecca, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Rebecca, function23) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Rebecca, function24) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Rebecca, function25) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Rebecca, function26) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Rebecca, function27) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, Rebecca, function48) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Salko, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(2, Salko, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(3, Salko, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(4, Salko, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(5, Salko, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(6, Salko, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (7, Salko, function7, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Sophie, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (2, Sophie, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (3, Sophie, chaptersHandler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Sophie, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (5, Sophie, function5) handleAction(savepoint)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Sophie, chapter2) handleChapter(savepoint)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Sophie, chapter3) handleChapter(savepoint)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Sophie, chapter4) handleChapter(savepoint)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Sophie, function9) handleAction(savepoint)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Sophie, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Sophie, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_NULL_FUNCTION (12, Sophie) void Sophie
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Tatiana, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Tatiana, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Tatiana, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(4, Tatiana, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(5, Tatiana, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(6, Tatiana, enterExitCompartment2, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(7, Tatiana, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(8, Tatiana, callbackActionOnDirection) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(9, Tatiana, updateFromTicks) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(10, Tatiana, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(11, Tatiana, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(12, Tatiana, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (13, Tatiana, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Tatiana, enterCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Tatiana, exitCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (16, Tatiana, handleCompartment, uint32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Tatiana, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Tatiana, function18) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Tatiana, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Tatiana, exitDining) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Tatiana, returnToCompartment) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Tatiana, getSomeAir) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Tatiana, returnToCompartmentAgain) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Tatiana, function24) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Tatiana, returnToCompartment3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Tatiana, beforeConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, Tatiana, concert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Tatiana, leaveConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Tatiana, afterConcert) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Tatiana, cryAnna) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (39, Tatiana, function39) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (40, Tatiana, function40) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (41, Tatiana, trapCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (42, Tatiana, function42, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (43, Tatiana, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (44, Tatiana, inCompartment4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (45, Tatiana, meetAlexei) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (47, Tatiana, thinking) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (48, Tatiana, seekCath) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (49, Tatiana, function49) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (50, Tatiana, alexeiDead) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (51, Tatiana, function51) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (54, Tatiana, autistic) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (55, Tatiana, function55) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_II(1, Train, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (2, Train, chapter1) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (3, Train, chapter2) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Train, chapter3) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (5, Train, chapter4) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Train, chapter5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (7, Train, harem, ObjectIndex, uint32) if(savepoint.action !
 
 switch (params->param1)
 
 if (params->param4 &&params->param5)
 
 if (params->param6 &&params->param7)
 
 if (!params->param5)
 
 ENTITY_PARAM (0, 2)+
 
 switch (ENTITY_PARAM(0, 2))
 
 handleCompartmentAction ()
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Vassili, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Vassili, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(3, Vassili, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Vassili, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (5, Vassili, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Vassili, inBed) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Vassili, function7) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Vassili, function8) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Vassili, function9) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Vassili, seizure) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Vassili, drawInBed) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Vassili, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Vassili, sleeping) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Vassili, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Vassili, stealEgg) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Vassili, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Vassili, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Verges, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Verges, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (3, Verges, callbackActionOnDirection) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(4, Verges, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(5, Verges, playSound16) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION(6, Verges, callbackActionRestaurantOrSalon) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(7, Verges, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (8, Verges, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (9, Verges, walkBetweenCars) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IIS (10, Verges, makeAnnouncement, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Verges, function11) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Verges, function12) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I (13, Verges, baggageCar, bool) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(14, Verges, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IS (15, Verges, dialog, EntityIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_ISS (16, Verges, dialog2, EntityIndex) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Verges, talkAboutPassengerList) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Verges, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP (19, Verges, talkHarem) talk(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Verges, talkPassengerList) talk(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Verges, talkGendarmes) talk(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Verges, askMertensToRelayAugustInvitation) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Verges, function23) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Verges, policeGettingOffTrain) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Verges, policeSearch) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Verges, chapter1Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Verges, chapter2) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Verges, chapter2Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Verges, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S (30, Verges, function30) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (31, Verges, talkAboutMax) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Verges, function32) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Verges, function33) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Verges, function34) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, Verges, organizeConcertInvitations) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Verges, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Verges, chapter4Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (38, Verges, resetState) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (39, Verges, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (40, Verges, chapter5Handler) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (41, Verges, askPassengersToStayInCompartments) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (42, Verges, end) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION(1, Vesna, reset) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Vesna, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(3, Vesna, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(4, Vesna, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (5, Vesna, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(6, Vesna, updateFromTime, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II (7, Vesna, updateEntity2, CarIndex, EntityPosition) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Vesna, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Vesna, withMilos) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Vesna, homeTogether) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Vesna, function15) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Vesna, takeAWalk) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Vesna, killAnna) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Vesna, killedAnna) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Vesna, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Vesna, exitLocation) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Vesna, done) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Waiter1, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Waiter1, rebeccaFeedUs) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Waiter1, rebeccaClearOurTable) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (1, 2))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Waiter1, abbotCheckMe) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Waiter1, abbotClearTable) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (2, 3)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Waiter1, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Waiter1, annaOrder) handleServer(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 1))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Waiter1, augustOrder) handleServer(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Waiter1, serveAnna) handleServer(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 4))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Waiter1, serveAugust) handleServer(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 5))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Waiter1, clearAnna) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 6))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (17, Waiter1, clearTatiana) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (1, 1)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Waiter1, clearAugust1) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 7))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Waiter1, clearAugust2) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 8)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Waiter1, servingDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Waiter1, function21) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Waiter1, function22) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Waiter1, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Waiter1, serving3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Waiter1, annaComeHere3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (30, Waiter1, abbotServeLunch3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (31, Waiter1, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (32, Waiter1, serving4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (33, Waiter1, augustOrder4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (34, Waiter1, serveAugust4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (35, Waiter1, augustClearTable) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (2, 1)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (36, Waiter1, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (37, Waiter1, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_NULL_FUNCTION (38, Waiter1) void Waiter1
 
IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(1, Waiter2, updateFromTime) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(2, Waiter2, draw) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SII(3, Waiter2, updatePosition, CarIndex, Position) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (4, Waiter2, callbackActionOnDirection) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SIIS(5, Waiter2, callSavepoint, EntityIndex, ActionIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(6, Waiter2, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Waiter2, monsieurServeUs) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Waiter2, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Waiter2, milosOrder) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Waiter2, monsieurOrder) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (11, Waiter2, clearAlexei) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (0, 3)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (12, Waiter2, clearMilos) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (13, Waiter2, clearMonsieur) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (14, Waiter2, servingDinner) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (15, Waiter2, function15) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (16, Waiter2, function16) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Waiter2, ivoComeHere) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Waiter2, ivoClearTableC) serveTable(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (22, Waiter2, chapter3) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (23, Waiter2, serving3) if(savepoint.action !
 
 if (!getEntities() ->isInKitchen(kEntityWaiter2)||!getEntities() ->isSomebodyInsideRestaurantOrSalon()) return
 
 if (ENTITY_PARAM(1, 1))
 
 if (ENTITY_PARAM(1, 2))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (24, Waiter2, annaBringTea3) serveSalon(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (25, Waiter2, chapter4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (26, Waiter2, serving4) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (27, Waiter2, augustNeedsADrink) serveSalon(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (1, 3))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (28, Waiter2, serveAugustADrink) serveSalon(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (1, 5))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (29, Waiter2, annaNeedsADrink) serveSalon(savepoint
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END & ENTITY_PARAM (1, 4))
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (30, Waiter2, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (31, Waiter2, chapter5Handler) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_NULL_FUNCTION (32, Waiter2) void Waiter2
 
 IMPLEMENT_FUNCTION (1, Yasmin, reset) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_SI(2, Yasmin, enterExitCompartment, ObjectIndex) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_S(3, Yasmin, playSound) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_NOSETUP(4, Yasmin, updateFromTime) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_II(5, Yasmin, updateEntity, CarIndex, EntityPosition) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (6, Yasmin, goEtoG) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (7, Yasmin, goGtoE) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (8, Yasmin, chapter1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (9, Yasmin, part1) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (10, Yasmin, function10) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (18, Yasmin, chapter5) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (19, Yasmin, part5) if(savepoint.action
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (20, Yasmin, function20) switch(savepoint.action)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION (21, Yasmin, hiding) switch(savepoint.action)
 

Variables

uint16 brigthnessData [4] = { 0, 0x7BDE, 0x739C, 0x6318 }
 
static const int stepTable [1424]
 
static const int imaTable [1424]
 
static const PlainGameDescriptor lastExpressGames []
 
static const ADGameDescription gameDescriptions []
 
IMPLEMENT_FUNCTION_II(1, Chapters, savegame, SavegameType, uint32) Entity IMPLEMENT_FUNCTION_END true
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END false
 
params param1 = 40
 
 else
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kPosition_4070 = 4070
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kObjectCompartmentF
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kPosition_4455 = 4455
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kObject53
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kPosition_7500 = 7500
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kObjectCompartmentB
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kPosition_7850 = 7850
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kObject49
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END kPosition_8200 = 8200
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END kObjectCompartmentA
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END kObject48
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_I(30, Coudert, function30, ObjectIndex) EntityData EntityData::EntityParametersSIIS * parameters1 = (EntityData::EntityParametersSIIS*)_data->getCurrentParameters(1)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kVolumeFull = 0x10
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kSoundVolumeEntityDefault = 0xFFFFFFFF
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_IISS(9, Gendarmes, doCompartment, CarIndex, EntityPosition) EntityData EntityData::EntityParametersISII * parameters2 = (EntityData::EntityParametersISII*)_data->getCurrentParameters(2)
 
struct {
   uint32   LastExpress::time
 
   const char *   LastExpress::sequence
 
concertData [54]
 
params param4 = getEntities()->isInsideCompartment(kEntityAlouan, kCarGreenSleeping, (EntityPosition)params->param3)
 
params param5 = (ENTITY_PARAM(0, 7) == params->param3) ? true : false
 
params param6 = getEntities()->isInsideCompartment(kEntityYasmin, kCarGreenSleeping, (EntityPosition)params->param3)
 
params param7 = getEntities()->isInsideCompartment(kEntityHadija, kCarGreenSleeping, (EntityPosition)params->param3)
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END TRA1202
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END TRA1201
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END TRA1205
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END TRA1206
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END TRA1250
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END TRA1251
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityTables3
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityTables4
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityAnna
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kAction268773672 = 268773672
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityAugust
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END kAction170016384 = 170016384
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityTables0
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityTables1
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END IMPLEMENT_FUNCTION_END kEntityTables2
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END Ann3143A
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END Ann3144
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kAction122288808 = 122288808
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END Aug4003
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kAction134486752 = 134486752
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END Aug4004
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END kAction125826561 = 125826561
 
IMPLEMENT_FUNCTION_END Ann4151
 
static const int _animationListSize = 273
 
struct {
   const char *   LastExpress::filename
 
   uint16   LastExpress::time
 
_animationList [_animationListSize]
 
static const EntityPosition objectsPosition [8]
 
static const EntityPosition entityPositions [41]
 
struct {
   const char *   LastExpress::saveFile
 
gameInfo [6]
 
struct {
   TimeValue   LastExpress::time
 
   uint   LastExpress::index
 
   StartMenuTooltips   LastExpress::rewind
 
   StartMenuTooltips   LastExpress::forward
 
_cityButtonsInfo [7]
 
struct {
   uint8   LastExpress::frame
 
   TimeValue   LastExpress::time
 
_trainCities [31]
 
const char * archiveDemoPath = "demo.hpf"
 
const char * archiveHDPath = "hd.hpf"
 
const char * archiveCD1Path = "cd1.hpf"
 
const char * archiveCD2Path = "cd2.hpf"
 
const char * archiveCD3Path = "cd3.hpf"
 
static const char *const messages [24]
 
static const char *const cities [17]
 
static const char *const locomotiveSounds [5]
 
static const SoundFlag soundFlags [32]
 

Detailed Description

This is the namespace of the LastExpress engine.

Status of this engine: The game is playable but still very buggy and missing crucial functionality:

  • Resources: classes for the resource formats used by the game are mostly complete (subtitles integration/cursor transparency are missing)
  • Display: basic graphic manager functionality is implemented (transitions and dirty rects handling are missing)
  • Menu/Navigation: menu is done and navigation/hotspot handling are also mostly implemented (with remaining bugs)
  • Logic: all the hardcoded AI logic has been implemented, as well as the shared entity code for drawing/handling of entities.
  • Sound: most of the sound queue functionality is still missing
  • Savegame: almost all the savegame code is still missing.

Maintainers: littleboy, jvprat, clone2727

Supported games:

  • The Last Express

Typedef Documentation

◆ Callback

Definition at line 77 of file savepoint.h.

◆ Position

typedef unsigned char LastExpress::Position

Definition at line 662 of file shared.h.

Enumeration Type Documentation

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
kLastExpressDebugGraphics 
kLastExpressDebugResource 
kLastExpressDebugCursor 
kLastExpressDebugSound 
kLastExpressDebugSubtitle 
kLastExpressDebugSavegame 
kLastExpressDebugLogic 
kLastExpressDebugScenes 
kLastExpressDebugUnknown 

Definition at line 34 of file debug.h.

◆ ActionIndex

Enumerator
kActionNone 
kAction1 
kActionEndSound 
kActionExitCompartment 
kAction4 
kActionExcuseMeCath 
kActionExcuseMe 
kActionKnock 
kActionOpenDoor 
kAction10 
kAction11 
kActionDefault 
kAction16 
kActionDrawScene 
kActionCallback 
kAction100969180 
kAction101169422 
kAction104060776 
kAction135600432 
kAction136196244 
kAction157159392 
kAction157489665 
kAction158480160 
kAction192054567 
kAction203073664 
kAction222609266 
kAction100906246 
kAction123536024 
kAction124697504 
kAction135664192 
kAction135854208 
kAction188784532 
kAction221617184 
kAction189489753 
kAction190219584 
kAction136702400 
kAction139254416 
kAction156049968 
kAction157370960 
kAction157894320 
kAction159332865 
kAction189299008 
kAction191668032 
kAction201437056 
kAction235856512 
kAction236060709 
kAction238936000 
kAction259136835 
kAction291662081 
kAction123793792 
kAction134611040 
kAction168046720 
kAction168627977 
kAction169032608 
kAction189426612 
kAction203859488 
kAction219522616 
kAction225182640 
kAction235257824 
kAction125039808 
kAction134466544 
kAction135854206 
kAction159003408 
kAction203520448 
kAction237889408 
kAction135800432 
kActionChapter3 
kActionChapter5 
kAction156435676 
kAction169629818 
kAction171843264 
kAction190346110 
kAction101632192 
kAction224849280 
kAction236976550 
kAction123733488 
kAction154005632 
kAction155991520 
kAction157026693 
kAction168253822 
kAction168254872 
kAction168316032 
kAction169557824 
kAction171394341 
kAction185671840 
kAction185737168 
kAction188570113 
kAction189026624 
kAction189750912 
kAction192063264 
kAction201431954 
kAction201439712 
kAction205033696 
kAction205346192 
kAction219971920 
kAction223068211 
kAction225932896 
kAction226031488 
kAction235061888 
kAction238358920 
kAction253868128 
kAction285528346 
kAction292048641 
kAction305159806 
kAction326348944 
kAction339669520 
kAction100901266 
kAction100957716 
kAction101107728 
kAction189872836 
kAction190390860 
kAction168710784 
kAction169499649 
kAction92186062 
kAction137503360 
kAction237555748 
kAction137685712 
kAction138085344 
kAction171849314 
kAction235599361 
kAction102227384 
kAction156567128 
kAction170483072 
kAction225563840 
kAction71277948 
kAction158007856 
kAction101687594 
kAction122358304 
kActionMaxFreeFromCage 
kAction156622016 
kAction155604840 
kAction169633856 
kAction188635520 
kAction190082817 
kAction192849856 
kAction204379649 
kAction224122407 
kAction238732837 
kAction238790488 
kAction269436673 
kAction269624833 
kAction302614416 
kAction303343617 
kAction88652208 
kAction122865568 
kAction123852928 
kAction123199584 
kAction157691176 
kAction208228224 
kAction221683008 
kAction259125998 
kAction102484312 
kAction102752636 
kAction134289824 
kAction168986720 
kAction202221040 
kAction242526416 
kAction101824388 
kAction136059947 
kAction169750080 
kAction190605184 
kAction191604416 
kAction207769280 
kAction223262556 
kAction239072064 
kAction257489762 
kAction269479296 
kAction352703104 
kAction352768896 
kAction125496184 
kAction155465152 
kAction155980128 
kAction169358379 
kAction224253538 
kAction254915200 
kAction55996766 
kAction101169464 
kAction102675536 
kAction136184016 
kAction188893625 
kAction201964801 
kAction204704037 
kAction207330561 
kAction218128129 
kAction218586752 
kAction218983616 
kAction223712416 
kAction237485916 
kAction252568704 
kAction270068760 
kAction270410280 
kAction286403504 
kAction286534136 
kAction292758554 
kAction304061224 
kAction337548856 
kAction101106391 
kAction123712592 
kAction168717392 
kAction189688608 
kAction219377792 
kAction223002560 
kAction236237423 
kAction256200848 
kAction258136010 
kAction269485588 
kAction291721418 
kAction302203328 
kAction302996448 
kAction326144276 
kActionProceedChapter5 
kAction123668192 
kAction125242096 
kAction136654208 
kAction259921280 
kAction292775040 
kActionDrawTablesWithChairs 
kAction136455232 
kAction69239528 
kAction123857088 
kAction124973510 
kAction154071333 
kAction156444784 
kAction169360385 
kAction191198209 
kAction223183000 
kAction236053296 
kAction236241630 
kAction236517970 
kAction268620864 
kAction290869168 
kAction191070912 
kActionTrainStopRunning 
kActionCatchBeetle 
kAction203339360 
kActionTrainStartRunning 
kAction203863200 
kAction222746496 
kActionBreakCeiling 
kAction290410610 
kActionJumpDownCeiling 
kAction125233040 
kAction125499160 
kAction155853632 
kAction158617345 
kAction167854368 
kAction168187490 
kAction168255788 
kActionDeliverMessageToTyler 
kAction202558662 
kAction122732000 
kAction168459827 
kAction191477936 
kAction124190740 
kAction134427424 
kAction135024800 
kAction137165825 
kAction155913424 
kAction190412928 
kAction203663744 
kAction204832737 
kAction158610240 
kAction167992577 
kAction168646401 
kAction169300225 
kAction169773228 
kActionEndChapter 
kAction191001984 
kAction192637492 
kAction201959744 
kAction202621266 
kAction202884544 
kAction203078272 
kAction205034665 
kAction205294778 
kActionUseWhistle 
kAction272177921 
kAction224309120 
kAction225358684 
kAction225367984 
kAction226078300 
kActionEnd 

Definition at line 1397 of file shared.h.

◆ AmbientSoundState

Enumerator
kAmbientSoundEnabled 
kAmbientSoundSteam 

Definition at line 164 of file shared.h.

◆ ArchiveIndex

Enumerator
kArchiveAll 
kArchiveCd1 
kArchiveCd2 
kArchiveCd3 

Definition at line 463 of file shared.h.

◆ CarIndex

Enumerator
kCarNone 
kCarBaggageRear 
kCarKronos 
kCarGreenSleeping 
kCarRedSleeping 
kCarRestaurant 
kCarBaggage 
kCarCoalTender 
kCarLocomotive 
kCar9 

Definition at line 795 of file shared.h.

◆ ChapterIndex

Enumerator
kChapterAll 
kChapter1 
kChapter2 
kChapter3 
kChapter4 
kChapter5 

Definition at line 470 of file shared.h.

◆ CityIndex

Enumerator
kCityEpernay 
kCityChalons 
kCityBarleduc 
kCityNancy 
kCityLuneville 
kCityAvricourt 
kCityDeutschAvricourt 
kCityStrasbourg 
kCityBadenOos 
kCitySalzbourg 
kCityAttnangPuchheim 
kCityWels 
kCityLinz 
kCityVienna 
kCityPoszony 
kCityGalanta 
kCityPolice 

Definition at line 553 of file shared.h.

◆ ClothesIndex

Enumerator
kClothesDefault 
kClothes1 
kClothes2 
kClothes3 
kClothesInvalid 

Definition at line 811 of file shared.h.

◆ CursorStyle

Enumerator
kCursorNormal 
kCursorForward 
kCursorBackward 
kCursorTurnRight 
kCursorTurnLeft 
kCursorUp 
kCursorDown 
kCursorLeft 
kCursorRight 
kCursorHand 
kCursorHandKnock 
kCursorMagnifier 
kCursorHandPointer 
kCursorSleep 
kCursorTalk 
kCursorTalk2 
kCursorMatchBox 
kCursorTelegram 
kCursorPassengerList 
kCursorArticle 
kCursorScarf 
kCursorPaper 
kCursorParchemin 
kCursorMatch 
kCursorWhistle 
kCursorKey 
kCursorBomb 
kCursorFirebird 
kCursorBriefcase 
kCursorCorpse 
kCursorPunchLeft 
kCursorPunchRight 
kCursorPortrait 
kCursorPortraitSelected 
kCursorPortraitGreen 
kCursorPortraitGreenSelected 
kCursorPortraitYellow 
kCursorPortraitYellowSelected 
kCursorHourGlass 
kCursorEggBlue 
kCursorEggRed 
kCursorEggGreen 
kCursorEggPurple 
kCursorEggTeal 
kCursorEggGold 
kCursorEggClock 
kCursorNormal2 
kCursorBlank 
kCursorMAX 
kCursorProcess 
kCursorKeepValue 

Definition at line 597 of file shared.h.

◆ EntityDirection

Enumerator
kDirectionNone 
kDirectionUp 
kDirectionDown 
kDirectionLeft 
kDirectionRight 
kDirectionSwitch 

Definition at line 855 of file shared.h.

◆ EntityIndex

Enumerator
kEntityPlayer 
kEntityMertens 
kEntityCoudert 
kEntityPascale 
kEntityWaiter1 
kEntityWaiter2 
kEntityCooks 
kEntityVerges 
kEntityTatiana 
kEntityVassili 
kEntityAlexei 
kEntityAbbot 
kEntityMilos 
kEntityVesna 
kEntityIvo 
kEntitySalko 
kEntityKronos 
kEntityKahina 
kEntityFrancois 
kEntityMmeBoutarel 
kEntityBoutarel 
kEntityRebecca 
kEntitySophie 
kEntityMahmud 
kEntityYasmin 
kEntityHadija 
kEntityAlouan 
kEntityGendarmes 
kEntityMax 
kEntityChapters 
kEntityTrain 
kEntityTables5 
kEntity39 
kEntitySteam 

Definition at line 1065 of file shared.h.

◆ EntityPosition

Enumerator
kPositionNone 
kPosition_1 
kPosition_3 
kPosition_4 
kPosition_500 
kPosition_540 
kPosition_750 
kPosition_849 
kPosition_850 
kPosition_851 
kPosition_1200 
kPosition_1430 
kPosition_1500 
kPosition_1540 
kPosition_1750 
kPosition_2000 
kPosition_2087 
kPosition_2086 
kPosition_2088 
kPosition_2110 
kPosition_2300 
kPosition_2330 
kPosition_2410 
kPosition_2436 
kPosition_2490 
kPosition_2500 
kPosition_2587 
kPosition_2588 
kPosition_2690 
kPosition_2740 
kPosition_2830 
kPosition_2980 
kPosition_3050 
kPosition_3110 
kPosition_3390 
kPosition_3450 
kPosition_3500 
kPosition_3550 
kPosition_3650 
kPosition_3760 
kPosition_3820 
kPosition_3890 
kPosition_3969 
kPosition_3970 
kPosition_4100 
kPosition_4370 
kPosition_4460 
kPosition_4500 
kPosition_4590 
kPosition_4680 
kPosition_4689 
kPosition_4690 
kPosition_4691 
kPosition_4770 
kPosition_4840 
kPosition_5000 
kPosition_5090 
kPosition_5140 
kPosition_5419 
kPosition_5420 
kPosition_5440 
kPosition_5500 
kPosition_5540 
kPosition_5610 
kPosition_5790 
kPosition_5799 
kPosition_5800 
kPosition_5810 
kPosition_5890 
kPosition_5900 
kPosition_5970 
kPosition_6000 
kPosition_6130 
kPosition_6160 
kPosition_6220 
kPosition_6410 
kPosition_6460 
kPosition_6469 
kPosition_6470 
kPosition_6471 
kPosition_6800 
kPosition_6850 
kPosition_7000 
kPosition_7160 
kPosition_7250 
kPosition_7320 
kPosition_7510 
kPosition_7870 
kPosition_7900 
kPosition_7950 
kPosition_8000 
kPosition_8012 
kPosition_8013 
kPosition_8160 
kPosition_8500 
kPosition_8512 
kPosition_8513 
kPosition_8514 
kPosition_8800 
kPosition_9020 
kPosition_9269 
kPosition_9250 
kPosition_9270 
kPosition_9271 
kPosition_9460 
kPosition_9500 
kPosition_9510 
kPosition_30000 

Definition at line 667 of file shared.h.

◆ EventIndex

Enumerator
kEventNone 
kEventGotALight 
kEventGotALightD 
kEventDinerMindJoin 
kEventDinerAugustOriginalJacket 
kEventDinerAugust 
kEventDinerAugustAlexeiBackground 
kEventMeetAugustTylerCompartment 
kEventMeetAugustTylerCompartmentBed 
kEventMeetAugustHisCompartment 
kEventMeetAugustHisCompartmentBed 
kEventAugustFindCorpse 
kEventAugustPresentAnna 
kEventAugustPresentAnnaFirstIntroduction 
kEventAnnaIntroductionRejected 
kEventAnnaConversationGoodNight 
kEventAnnaVisitToCompartmentGun 
kEventInvalid_17 
kEventAnnaGoodNight 
kEventAnnaGoodNightInverse 
kEventAugustGoodMorning 
kEventAugustMerchandise 
kEventAugustTalkGold 
kEventAugustTalkGoldDay 
kEventAugustTalkCompartmentDoor 
kEventAugustTalkCompartmentDoorBlueRedingote 
kEventAugustLunch 
kEventKronosVisit 
kEventAnnaSearchingCompartment 
kEventAugustBringEgg 
kEventAugustBringBriefcase 
kEventAugustTalkCigar 
kEventAnnaBaggageArgument 
kEventAnnaBagagePart2 
kEventAnnaConversation_34 
kEventAugustDrink 
kEventAnnaTired 
kEventAnnaTiredKiss 
kEventAnnaBaggageTies 
kEventAnnaBaggageTies2 
kEventAnnaBaggageTies3 
kEventAnnaBaggageTies4 
kEventAugustUnhookCarsBetrayal 
kEventAugustUnhookCars 
kEventLocomotiveAnnaStopsTrain 
kEventInvalid_45 
kEventTrainStopped 
kEventAnnaKissTrainHijacked 
kEventTrainHijacked 
kEventAnnaKilled 
kEventKronosGoingToInvitation 
kEventKronosConversation 
kEventKahinaAskSpeakFirebird 
kEventKahinaAskSpeak 
kEventKronosConversationFirebird 
kEventKahinaGunYellow 
kEventKahinaGunBlue 
kEventKahinaGun 
kEventKronosBringEggCeiling 
kEventKronosBringEgg 
kEventKronosBringNothing 
kEventKronosReturnBriefcase 
kEventKronosHostageAnna 
kEventKronosGiveFirebird 
kEventKahinaPunchBaggageCarEntrance 
kEventKahinaPunchBlue 
kEventKahinaPunchYellow 
kEventKahinaPunchSalon 
kEventKahinaPunchKitchen 
kEventKahinaPunchBaggageCar 
kEventKahinaPunchCar 
kEventKahinaPunchSuite4 
kEventKahinaPunchRestaurant 
kEventKronosHostageAnnaNoFirebird 
kEventKahinaPunch 
kEventKahinaWrongDoor 
kEventAlexeiDiner 
kEventAlexeiDinerOriginalJacket 
kEventAlexeiSalonVassili 
kEventAlexeiSalonCath 
kEventAlexeiSalonPoem 
kEventTatianaAskMatchSpeakRussian 
kEventTatianaAskMatch 
kEventTatianaGivePoem 
kEventVassiliSeizure 
kEventTatianaBreakfastAlexei 
kEventTatianaBreakfast 
kEventTatianaBreakfastGivePoem 
kEventTatianaAlexei 
kEventTatianaCompartmentStealEgg 
kEventTatianaCompartment 
kEventVassiliCompartmentStealEgg 
kEventTatianaTylerCompartment 
kEventTylerCastleDream 
kEventVassiliDeadAlexei 
kEventCathFreePassengers 
kEventTatianaVassiliTalk 
kEventTatianaVassiliTalkNight 
kEventMilosTylerCompartmentVisit 
kEventMilosTylerCompartmentBedVisit 
kEventMilosTylerCompartment 
kEventMilosTylerCompartmentBed 
kEventMilosTylerCompartmentDefeat 
kEventMilosCorpseFloor 
kEventMilosCompartmentVisitAugust 
kEventMilosCorridorThanks 
kEventMilosCorridorThanksD 
kEventMilosCompartmentVisitTyler 
kEventLocomotiveMilosDay 
kEventLocomotiveMilosNight 
kEventAbbotIntroduction 
kEventAbbotWrongCompartment 
kEventAbbotWrongCompartmentBed 
kEventAbbotInvitationDrink 
kEventAbbotDrinkGiveDetonator 
kEventTrainExplosionBridge 
kEventDefuseBomb 
kEventAbbotDrinkDefuse 
kEventMertensLastCar 
kEventMertensLastCarOriginalJacket 
kEventMertensKronosInvitation 
kEventMertensKronosInvitationCompartment 
kEventMertensKronosInvitationClosedWindows 
kEventMertensBloodJacket 
kEventCoudertBloodJacket 
kEventMertensCorpseFloor 
kEventMertensCorpseBed 
kEventMertensDontMakeBed 
kEventInvalid_128 
kEventGendarmesArrestation 
kEventVergesSuitcase 
kEventVergesSuitcaseStart 
kEventVergesSuitcaseOtherEntry 
kEventVergesSuitcaseOtherEntryStart 
kEventVergesSuitcaseNight 
kEventVergesSuitcaseNightStart 
kEventVergesSuitcaseNightOtherEntry 
kEventVergesSuitcaseNightOtherEntryStart 
kEventMertensAskTylerCompartment 
kEventMertensAskTylerCompartmentD 
kEventMertensPushCallNight 
kEventMertensPushCall 
kEventMertensAugustWaiting 
kEventMertensAugustWaitingCompartment 
kEventIntroBroderbrund 
kEventCoudertAskTylerCompartment 
kEventMertensKronosConcertInvitation 
kEventCoudertGoingOutOfVassiliCompartment 
kEventLocomotiveConductorsDiscovered 
kEventLocomotiveConductorsLook 
kEventMahmudWrongDoor 
kEventMahmudWrongDoorOriginalJacket 
kEventMahmudWrongDoorDay 
kEventVergesEscortToDiningCar 
kEventVergesBaggageCarOffLimits 
kEventVergesCanIHelpYou 
kEventCoudertBaggageCar 
kEventCathTurningDay 
kEventCathTurningNight 
kEventIntro 
kEventCathDream 
kEventCorpseDropBridge 
kEventTrainPassing 
kEventVergesAnnaDead 
kEventViennaAugustUnloadGuns 
kEventViennaKronosFirebird 
kEventViennaContinueGame 
kEventCathVesnaRestaurantKilled 
kEventCathMaxCage 
kEventCathMaxFree 
kEventCathMaxLickHand 
kEventCathIvoFight 
kEventCathSalkoTrainTopFight 
kEventCathVesnaTrainTopFight 
kEventCathVesnaTrainTopKilled 
kEventCathVesnaTrainTopWin 
kEventCathSalkoTrainTopWin 
kEventFrancoisWhistle 
kEventFrancoisWhistleD 
kEventFrancoisWhistleNight 
kEventFrancoisWhistleNightD 
kEventFrancoisShowBeetle 
kEventFrancoisShowBeetleD 
kEventFrancoisTradeWhistle 
kEventFrancoisTradeWhistleD 
kEventFrancoisShowEgg 
kEventFrancoisShowEggD 
kEventFrancoisShowEggNightD 
kEventFrancoisShowEggNight 
kEventKronosBringFirebird 
kEventKronosOpenFirebird 
kEventFinalSequence 
kEventLocomotiveRestartTrain 
kEventLocomotiveOldBridge 
kEventLocomotiveAbbotGetSomeRest 
kEventLocomotiveAbbotShoveling 
kEventLocomotiveMilosShovelingDay 
kEventLocomotiveMilosShovelingNight 
kEventAnnaGiveScarf 
kEventAnnaGiveScarfDiner 
kEventAnnaGiveScarfSalon 
kEventAnnaGiveScarfMonogram 
kEventAnnaGiveScarfDinerMonogram 
kEventAnnaGiveScarfSalonMonogram 
kEventAnnaGiveScarfAsk 
kEventAnnaGiveScarfDinerAsk 
kEventAnnaGiveScarfSalonAsk 
kEventAugustArrivalInMunich 
kEventAnnaDialogGoToJerusalem 
kEventConcertStart 
kEventConcertEnd 
kEventCathFallingAsleep 
kEventCathWakingUp 
kEventConcertCough 
kEventConcertSit 
kEventConcertLeaveWithBriefcase 
kEventCorpseDropFloorOriginal 
kEventCorpseDropFloorGreen 
kEventCorpsePickFloorOriginal 
kEventCorpsePickFloorGreen 
kEventCorpsePickFloorOpenedBedOriginal 
kEventCorpsePickBedOriginal 
kEventCorpsePickBedGreen 
kEventCorpseDropBedOriginal 
kEventCorpseDropBedGreen 
kEventCorpseDropWindowOriginal 
kEventCorpseDropWindowGreen 
kEventCathFindCorpse 
kEventCathLookOutsideWindowDay 
kEventCathLookOutsideWindowNight 
kEventCathGoOutsideTylerCompartmentDay 
kEventCathGoOutsideTylerCompartmentNight 
kEventCathGoOutsideDay 
kEventCathGoOutsideNight 
kEventCathSlipTylerCompartmentDay 
kEventCathSlipTylerCompartmentNight 
kEventCathSlipDay 
kEventCathSlipNight 
kEventCathGetInsideTylerCompartmentDay 
kEventCathGetInsideTylerCompartmentNight 
kEventCathGetInsideDay 
kEventCathGetInsideNight 
kEventCathGettingInsideAnnaCompartment 
kEventCathClimbUpTrainGreenJacket 
kEventCathClimbUpTrainNoJacketNight 
kEventCathClimbUpTrainNoJacketDay 
kEventCathClimbDownTrainGreenJacket 
kEventCathClimbDownTrainNoJacketNight 
kEventCathClimbDownTrainNoJacketDay 
kEventCathTopTrainGreenJacket 
kEventCathTopTrainNoJacketNight 
kEventCathTopTrainNoJacketDay 
kEventCathBreakCeiling 
kEventCathJumpDownCeiling 
kEventCathJumpUpCeilingBriefcase 
kEventCathJumpUpCeiling 
kEventPickGreenJacket 
kEventPickScarfGreen 
kEventPickScarfOriginal 
kEventCloseMatchbox 
kEventCathStruggleWithBonds 
kEventCathBurnRope 
kEventCathRemoveBonds 
kEventCathStruggleWithBonds2 
kEventCathDefusingBomb 
kEventCathSmokeNight 
kEventCathSmokeDay 
kEventCathOpenEgg 
kEventCathOpenEggNoBackground 
kEventCathCloseEgg 
kEventCathCloseEggNoBackground 
kEventCathUseWhistleOpenEgg 
kEventCathUseWhistleOpenEggNoBackground 

Definition at line 1118 of file shared.h.

◆ FightType

Enumerator
kFightMilos 
kFightAnna 
kFightIvo 
kFightSalko 
kFightVesna 

Definition at line 867 of file shared.h.

◆ FrameSubType

Enumerator
kFrameTypeNone 
kFrameType1 
kFrameType2 
kFrameType3 

Definition at line 87 of file sequence.h.

◆ GameId

Enumerator
kGameBlue 
kGameRed 
kGameGreen 
kGamePurple 
kGameTeal 
kGameGold 

Definition at line 576 of file shared.h.

◆ InventoryItem

Enumerator
kItemNone 
kItemMatchBox 
kItem2 
kItem3 
kItemTelegram 
kItem5 
kItemPassengerList 
kItem7 
kItemScarf 
kItem9 
kItemParchemin 
kItem11 
kItemMatch 
kItemWhistle 
kItemBeetle 
kItemKey 
kItemBomb 
kItem17 
kItemFirebird 
kItemBriefcase 
kItemCorpse 
kItemGreenJacket 
kItem22 
kItemPaper 
kItemArticle 
kItem25 
kItem26 
kItem27 
kItem28 
kItem29 
kItem30 
kItem31 
kPortraitOriginal 
kPortraitGreen 
kPortraitYellow 
kItemInvalid 
kItem146 
kItem147 
kItemToggleHigh 
kItemToggleLow 

Definition at line 878 of file shared.h.

◆ JacketType

Enumerator
kJacketOriginal 
kJacketBlood 
kJacketGreen 

Definition at line 544 of file shared.h.

◆ Location

Enumerator
kLocationOutsideCompartment 
kLocationInsideCompartment 
kLocationOutsideTrain 

Definition at line 786 of file shared.h.

◆ ObjectIndex

Enumerator
kObjectNone 
kObjectCompartment1 
kObjectCompartment2 
kObjectCompartment3 
kObjectCompartment4 
kObjectCompartment5 
kObjectCompartment6 
kObjectCompartment7 
kObjectCompartment8 
kObjectOutsideTylerCompartment 
kObject10 
kObject11 
kObject12 
kObject13 
kObject14 
kObject15 
kObject16 
kObjectHandleBathroom 
kObjectHandleInsideBathroom 
kObjectKitchen 
kObject20 
kObject21 
kObject22 
kObjectTrainTimeTable 
kObjectRedSleepingCar 
kObject25 
kObjectHandleOutsideLeft 
kObjectHandleOutsideRight 
kObject28 
kObject29 
kObject30 
kObject31 
kObjectCompartmentC 
kObjectCompartmentD 
kObjectCompartmentE 
kObjectCompartmentG 
kObjectCompartmentH 
kObject40 
kObject41 
kObject42 
kObject43 
kObjectOutsideBetweenCompartments 
kObjectOutsideAnnaCompartment 
kObject46 
kObject47 
kObject50 
kObject51 
kObject52 
kObject54 
kObjectRestaurantCar 
kObject56 
kObject57 
kObject58 
kObject59 
kObject60 
kObject61 
kObject62 
kObject63 
kObject64 
kObject65 
kObject66 
kObject67 
kObject68 
kObject69 
kObject70 
kObject71 
kObject72 
kObjectCeiling 
kObject74 
kObjectCompartmentKronos 
kObject76 
kObject77 
kObject78 
kObject79 
kObject80 
kObject81 
kObject82 
kObject83 
kObject84 
kObject85 
kObject86 
kObject87 
kObject88 
kObject89 
kObject90 
kObject91 
kObject92 
kObject93 
kObject94 
kObject95 
kObject96 
kObject97 
kObject98 
kObject99 
kObject100 
kObject101 
kObject102 
kObject103 
kObject104 
kObject105 
kObject106 
kObject107 
kObject108 
kObjectCageMax 
kObject110 
kObject111 
kObject112 
kObject113 
kObject114 
kObject115 
kObject116 
kObject117 
kObject118 
kObject119 
kObject120 
kObject121 
kObject122 
kObject123 
kObject124 
kObject125 
kObject126 
kObject127 
kObjectMax 

Definition at line 930 of file shared.h.

◆ ObjectLocation

Enumerator
kObjectLocationNone 
kObjectLocation1 
kObjectLocation2 
kObjectLocation3 
kObjectLocation4 
kObjectLocation5 
kObjectLocation6 
kObjectLocation7 
kObjectLocation8 
kObjectLocation9 
kObjectLocation10 
kObjectLocation18 

Definition at line 823 of file shared.h.

◆ ObjectModel

Enumerator
kObjectModelNone 
kObjectModel1 
kObjectModel2 
kObjectModel3 
kObjectModel4 
kObjectModel5 
kObjectModel6 
kObjectModel7 
kObjectModel8 
kObjectModel9 
kObjectModel10 

Definition at line 838 of file shared.h.

◆ SavegameType

Enumerator
kSavegameTypeIndex 
kSavegameTypeTime 
kSavegameTypeEvent 
kSavegameTypeEvent2 
kSavegameTypeAuto 
kSavegameTypeTickInterval 

Definition at line 585 of file shared.h.

◆ SceneIndex

Enumerator
kSceneNone 
kSceneMenu 
kSceneIntro 
kSceneMatchbox 
kSceneTelegram 
kScenePassengerList 
kSceneScarf 
kSceneParchemin 
kSceneArticle 
kScenePaper 
kSceneFirebird 
kSceneBriefcase 
kSceneDefault 
kScene41 
kSceneCompartmentCorpse 
kSceneFightMilos 
kSceneFightMilosBedOpened 
kSceneFightAnna 
kSceneFightIvo 
kSceneFightSalko 
kSceneFightVesna 
kSceneEuropeMap 
kSceneGameOverStopPolice 
kSceneGameOverTrainStopped 
kSceneGameOverTrainStopped2 
kSceneGameOverTrainExplosion 
kSceneGameOverTrainExplosion2 
kSceneGameOverBloodJacket 
kSceneGameOverPolice